Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 3

Strona 3 z 13

Jednakże na obszarach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji znaczące, charakterystyczne dla danego regionu trudności mają mniejszy wpływ na te inwestycje. Po pierwsze, duże inwestycje mogą prowadzić do efektu ekonomii skali, a tym samym do zmniejszenia charakterystycznych dla danego regionu kosztów początkowych. Po drugie, pod wieloma względami są one niezwiązane z regionem, w którym bezpośrednio ma miejsce dana inwestycja. Dla potrzeb dużych inwestycji można łatwo uzyskać kapitał i pożyczki na rynkach ogólnoświatowych, inwestycje te nie stoją przed koniecznością korzystania z bardziej ograniczonej oferty usług finansowych dostępnych w regionie znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. Ponadto przedsiębiorstwa dokonujące dużych inwestycji mają dostęp do szerszego pod względem geograficznym zasobu pracowników, mogą też łatwiej przenieść wykwalifikowanych pracowników w wybrane miejsce. (3) Jednocześnie w przypadku, gdy duże inwestycje otrzymują wysokie kwoty pomocy państwa, korzystając z pełnej wysokości pułapów regionalnych, istnieje wzmożone ryzyko negatywnego wpływu na wymianę handlową i w związku z tym silniejszych zakłóceń konkurencji w stosunku do konkurujących z nimi przedsiębiorstw w innych państwach EOG. Dzieje się tak, gdyż istnieje większe prawdopodobieństwo, że beneficjent pomocy zajmuje istotną pozycję na odnośnym rynku oraz w związku z tym inwestycja, na którą została przyznana pomoc, może zmienić warunki konkurencji na tym rynku.


(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. L 111 z 29.4.1999 oraz Suplement EOG nr 18 z tego samego dnia. Patrz rozdział 25 tych wytycznych. Patrz rozdział 16 tych wytycznych. Patrz rozdział 14 tych wytycznych. Patrz rozdział 15 tych wytycznych.

25.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 139/11

(4) Ponadto przedsiębiorstwa dokonujące dużych inwestycji zwykle mają znaczącą siłę negocjacyjną względem organów przyznających pomoc. Podmioty inwestujące w duże projekty często rozważają wybór między wieloma lokalizacjami w różnych państwach EOG, co może prowadzić do coraz hojniejszych obietnic w zakresie pomocy, możliwe że do poziomu o wiele wyższego, niż jest to co konieczne do celów rekompensaty za niekorzystne warunki na poziomie regionów. (5) Skutkiem tego rodzaju przetargów na dotacje może być otrzymanie przez duże inwestycje pomocy o intensywności, która przewyższa dodatkowe koszty wynikające z lokalizacji inwestycji na obszarze znajdującym się w niekorzystnej sytuacji. (6) Kwota pomocy przewyższająca wysokość minimalną do celów rekompensaty za niekorzystne warunki w regionie jest wysoce prawdopodobną przyczyną paradoksalnych skutków (nieskuteczny wybór lokalizacji), większych zakłóceń konkurencji oraz – ponieważ pomoc jest kosztownym przeniesieniem środków z poziomu podatników do poziomu beneficjentów pomocy – strat netto w dobrobycie. (7) Ostatnie doświadczenia pokazały, że duże projekty inwestycyjne korzystające z regionalnej pomocy inwestycyjnej są bardziej kapitałochłonne niż mniejsze projekty inwestycyjne. W konsekwencji bardziej uprzywilejowane traktowanie mniejszych projektów inwestycyjnych przekłada się w obszarach objętych pomocą na bardziej uprzywilejowane traktowanie projektów, które potrzebują większej liczby pracowników, przyczyniając się tym samym do tworzenia nowych miejsc pracy i zmniejszania bezrobocia. (8) Niektóre rodzaje inwestycji mogą wywołać poważne zakłócenia konkurencji, a ich korzystne skutki dla danego regionu są wątpliwe. Stwierdzenie to jest prawdziwe szczególnie w odniesieniu do inwestycji dokonywanych w sektorach, w których pojedyncze przedsiębiorstwo ma wysoki udział w rynku, lub w których istniejąca, właściwa dla sektora zdolność produkcyjna wzrasta znacząco, czemu nie towarzyszy wzrost popytu na odnośne produkty. Ogólniej rzecz ujmując, zakłócenie konkurencji jest prawdopodobne w sektorach stojących przed problemami strukturalnymi, w których istniejąca zdolność produkcyjna przewyższa już popyt rynku na dany produkt, lub w których popyt na odnośne produkty stale maleje.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.