Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 5

Strona 5 z 13

Projekty podlegające obowiązkowi indywidualnego zgłoszenia nie kwalifikują się do pomocy inwestycyjnej w żadnym z dwóch następujących przypadków: (a) beneficjent pomocy odpowiada za więcej niż 25 % sprzedaży odnośnego produktu przed dokonaniem inwestycji lub za więcej niż 25 % sprzedaży po dokonaniu inwestycji; lub (b) zdolności produkcyjne osiągnięte dzięki projektowi stanowią ponad 5 % rynku mierzonego za pomocą danych odzwierciedlających widoczną konsumpcję odnośnego produktu, chyba że w ciągu pięciu ostatnich lat średni roczny wskaźnik wzrostu jego widocznej konsumpcji przekroczył średnią roczną stopę wzrostu PKB Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ciężar udowodnienia, że sytuacje, do których odnosi się lit. a) i b), nie mają miejsca w przypadku danego projektu, leży po stronie państwa EFTA (2). Do celów stosowania lit. a) i b) widoczna konsumpcja jest określana na odpowiednim poziomie klasyfikacji PRODCOM (3) w EOG lub, o ile informacje takie nie są dostępne, na podstawie jakiegokolwiek innego podziału rynku ogólnie przyjętego dla odnośnych produktów, dla którego istnieją łatwo dostępne dane statystyczne. 26A.4. ZAKAZ POMOCY PAŃSTWA W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W SEKTORZE HUTNICTWA ŻELAZA I STALI


(1) W zakresie sektora hutnictwa żelaza i stali, określonego w załączniku B do niniejszych zasad ramowych (4), Urząd odnotowuje fakt, że przez długi okres producenci żelaza i stali EWWiS funkcjonowali bez korzystania z pomocy inwestycyjnej, jaka była dostępna dla pozostałych sektorów przemysłu. Producenci żelaza i stali uwzględniali ten czynnik w swoich strategiach i przywykli do tej sytuacji. Biorąc pod uwagę szczególne cechy sektora żelaza i stali (w szczególności jego strukturę, istniejącą nadwyżkę zdolności produkcyjnych na szczeblu europejskim i światowym, wysoce kapitałochłonny charakter, lokalizację większości hut stali w regionach kwalifikujących się do pomocy regionalnej, znaczne kwoty funduszy publicznych przeznaczonych na restrukturyzację sektora stali i przekształcenia dotyczące obszarów produkcji stali) oraz doświadczenie zdobyte w przeszłości, gdy miały zastosowanie mniej surowe zasady w zakresie pomocy państwa, utrzymanie zakazu pomocy inwestycyjnej w tym sektorze wydaje się uzasadnione, niezależnie od wielkości inwestycji. W związku z tym Urząd jest zdania, że pomoc regionalna w sektorze hutnictwa żelaza i stali nie jest zgodna ze wspólnym rynkiem. Niezgodność ta dotyczy również dużej indywidualnej pomocy w formie dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie są wyłączone na mocy innych postanowień. 26A.5. PROJEKTY INWESTYCYJNE W SEKTORACH ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMAMI STRUKTURALNYMI INNYCH NIŻ SEKTOR ŻELAZA I STALI

(1) W przeszłości Urząd konsekwentnie uważał, że inwestycje w sektorach, które zmagają się lub mogą się zmagać z poważną nadwyżką zdolności produkcyjnych lub stałym spadkiem popytu, zwiększają ryzyko zakłócenia konkurencji, nie przynosząc przy tym odnośnym regionom korzyści niezbędnych dla zrównoważenia tego skutku. Właściwym sposobem ustalenia, czy inwestycje te przynoszą mniej korzyści z punktu widzenia regionów, jest ograniczenie pomocy inwestycyjnej dla projektów w sektorach, w których występują problemy strukturalne, do poziomu poniżej dozwolonego dla innych sektorów. (2) Do tej pory wiele wrażliwych sektorów przemysłowych podlegało szczególnym, surowszym zasadom w zakresie pomocy państwa (5). Zgodnie z pkt 3 sekcji 26.1 poprzednich wielosektorowych zasad ramowych, te szczególne zasady sektorowe nadal mają zastosowanie.

(1) Propozycje przyznania pomocy ad hoc muszą być zgłaszane w każdym przypadku i podlegają ocenie na podstawie zasad określonych w sekcji 26.3 niniejszych zasad ramowych oraz zgodnie z kryteriami oceny ogólnej określonymi w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.