Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 7

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 7

Strona 7 z 13

26A.6.

MONITORING EX POST

(1) Przy sporządzaniu niniejszych zasad ramowych Urząd dążył do tego, by były one możliwie jak najbardziej zrozumiałe, jednoznaczne, przewidywalne i skuteczne, oraz by związane z nimi dodatkowe obciążenia administracyjne były jak najmniejsze.

(2) W celu zapewnienia przejrzystości i skutecznego monitoringu właściwe jest ustanowienie standardowego formularza, przy użyciu którego państwa EFTA powinny dostarczać Urzędowi informacje zbiorcze zgodnie z wzorem określonym w załączniku A za każdym razem, gdy na podstawie niniejszych zasad ramowych zostanie przyznana pomoc inwestycyjna w wysokości przekraczającej 50 mln EUR. Wdrażając środki pomocy objęte zakresem niniejszych zasad ramowych, państwa EFTA muszą w ciągu 20 dni roboczych liczonych od dnia przyznania pomocy przez właściwy organ przesłać Urzędowi tego rodzaju informacje zbiorcze.


(3) Państwa EFTA posiadają obowiązek przechowywania szczegółowej dokumentacji dotyczącej przyznania pomocy indywidualnej objętej zakresem niniejszych zasad ramowych. Dokumentacja taka musi zawierać wszelkie informacje niezbędne do ustalenia, że nie została przekroczona maksymalna intensywność pomocy określona na podstawie niniejszych zasad ramowych Państwa EFTA posiadają obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej pomocy indywidualnej przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym została przyznana. Państwa EFTA muszą, w odpowiedzi na wniosek przedłożony na piśmie, przekazać Urzędowi przed upływem 20 dni roboczych lub w dłuższym terminie określonym we wniosku wszelkie informacje, jakie Urząd uzna za niezbędne do oceny, czy przestrzegano postanowień niniejszych zasad ramowych.

(1) Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 z dnia 29 października 1993 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dz.U. L 342 z 31.12.1993, str. 1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 204/2002 (Dz.U. L 36 z 6.2.2002, str. 1). Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 1). Rozporządzenie (EWG) nr 3696/93 zostało włączone do Porozumienia EOG (załącznik XXI) decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 7/94. (2) Można przypuszczać, że dany sektor podupada, jeśli średni roczny wskaźnik wzrostu widocznej konsumpcji w EOG w ciągu ostatnich pięciu lat jest negatywny. (3) Kwota ta zasadniczo może zostać określona na poziomie 25 mln EUR, jej wysokość może być jednak różna w zależności od sektora. (4) Rynek dla odnośnego produktu zostanie uznany za szybko rozwijający się, jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat widoczna konsumpcja zgodnie z odpowiednim poziomem klasyfikacji PRODCOM w EOG lub, o ile informacje takie nie będą dostępne, na podstawie jakiegokolwiek innego podziału rynku ogólnie przyjętego dla odnośnych produktów, dla którego istnieją łatwo dostępne dane statystyczne, wzrasta pod względem wartości o średnią wielkość równą lub przewyższającą średni wzrost PKB obszaru EOG.

L 139/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26A.7. OBOWIĄZYWANIE ZASAD RAMOWYCH

25.5.2006

(1) Niniejsze zasady ramowe stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r. Przed dniem 31 grudnia 2009 r. Urząd dokona oceny zasad ramowych. Urząd może wprowadzić zmiany do niniejszych zasad ramowych do dnia 31 grudnia 2009 r. w oparciu o ważne względy dotyczące polityki konkurencji lub w celu uwzględnienia polityki EOG w innych dziedzinach lub innych zobowiązań międzynarodowych. Przegląd taki pozostanie jednak bez wpływu na zakaz pomocy inwestycyjnej na rzecz sektora hutnictwa żelaza i stali. (2) Co do sektora żelaza i stali określonego w załączniku B, postanowienia zasad ramowych stosuje się od dnia 1 stycznia 2003 r. Począwszy od tego dnia przestaną mieć zastosowanie szczególne zasady sektorowe obowiązujące dla pewnych sektorów żelaza i stali, które nie zostały objęte Traktatem EWWiS (1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.