Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 9

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 263/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz czterdziesty szósty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 26A: Wielosektorowe zasady ramowe dotyczące pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych

Data ogłoszenia:2006-05-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 9

Strona 9 z 13

(b) dostosowanie wszystkich istniejących programów pomocy regionalnej określonych w wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej, łącznie z programami wyłączonymi z obowiązku zgłoszenia na mocy rozporządzenia o grupowym wyłączeniu, w celu zagwarantowania, że w przypadku przyznanej regionalnej pomocy inwestycyjnej: (i) są one zgodne z pułapami pomocy regionalnej określonymi w mapach pomocy regionalnej zmienionych zgodnie z lit. a) powyżej od dnia 1 stycznia 2004 r. w odniesieniu do sektorów innych niż wymienione w sekcji 26A.7 pkt 2;


(ii) zapewniają osobne zgłaszanie regionalnej pomocy inwestycyjnej, jeśli pomoc przewyższa maksymalną dozwoloną pomoc, jaką może uzyskać inwestycja na kwotę 100 mln EUR zgodnie z proporcjami określonymi w pkt 1 sekcji 26A.3 niniejszych zasad ramowych od dnia 1 stycznia 2004 r.; (iii) wyłączają one ze swojego zakresu stosowania pomoc na rzecz przemysłu hutnictwa żelaza i stali od dnia 1 stycznia 2003 r.; (iv) wyłączają one ze swojego zakresu stosowania pomoc na rzecz przemysłu włókien syntetycznych od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia wejścia w życie wykazu sektorów; (v) ograniczają one regionalną pomoc inwestycyjną w sektorze motoryzacyjnym określonym w załączniku C na rzecz projektów, które wiążą się z wydatkami kwalifikowanymi przekraczającymi 50 mln EUR albo z kwotą pomocy przekraczającą 5 mln EUR wyrażoną jako ekwiwalent dotacji brutto, do 30 % odpowiedniego pułapu pomocy regionalnej od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia wejścia w życie wykazu sektorów;

(c)

zagwarantowanie przekazania Urzędowi formularzy, o których mowa w pkt 2 sekcji 26A.6, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszych zasad ramowych;

(d) zagwarantowanie przechowywania dokumentacji, o której mowa w pkt 3 sekcji 26A.6, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszych zasad ramowych; (e) zapewnienie zgodności, do dnia 31 grudnia 2003 r., z postanowieniami poprzednich Wielosektorowych zasad ramowych dotyczących pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyjnych, w szczególności zaś z określonymi w nich wymogami zgłaszania.

(2) Państwa EFTA muszą wprowadzić konieczne zmiany w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., z wyjątkiem środków dotyczących sektora żelaza i stali, dla którego zmiany należy wprowadzić tak, aby obowiązywały od dnia 1 stycznia 2003 r., oraz środków dotyczących sektora włókien syntetycznych i sektora motoryzacyjnego, dla których zmiany należy wprowadzić tak, aby obowiązywały od dnia 1 stycznia 2003 r. Państwa EFTA wzywa się do wyrażenia wyraźnej zgody na proponowane odpowiednie środki w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym doręczono im pismo. W przypadku braku odpowiedzi Urząd uzna, że dane państwo EFTA nie wyraża zgody na proponowane środki.

26A.10. WYMÓG ZGŁOSZENIA (1) Państwa EFTA wzywa się do posłużenia się formularzami zgłoszeniowymi załączonymi do niniejszych zasad ramowych (załącznik E) w celu zgłoszenia propozycji pomocy na mocy niniejszych zasad ramowych.

L 139/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26A.11. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

25.5.2006

(1) Stosuje się następujące definicje pojęć użytych w niniejszych zasadach ramowych: Projekt inwestycyjny (2) »Projekt inwestycyjny« oznacza inwestycję początkową w rozumieniu sekcji 25.4 wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej. Projektu inwestycyjnego nie można sztucznie dzielić na osobne projekty, aby uniknąć stosowania postanowień niniejszych zasad ramowych. Do celów niniejszych zasad ramowych projekt inwestycyjny obejmuje wszystkie inwestycje w środki trwałe dokonane w danym miejscu przez jedno lub więcej przedsiębiorstw w ciągu trzech lat. Do celów niniejszych zasad ramowych miejsce produkcji to ekonomicznie niepodzielny zbiór aktywów trwałych spełniających ściśle określoną funkcję techniczną, połączonych fizycznie lub funkcjonalnie, które mają wyraźnie określone cele, takie jak wytwarzanie określonego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 139 POZ 8 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L139 - 37 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

 • Dz. U. L139 - 33 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 197/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty dziewiąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 34: Stopy referencyjne, stopy dyskontowe i stopy procentowe stosowane w przypadku zwrotu pomocy państwa niezgodnej z prawem

 • Dz. U. L139 - 28 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 196/03/COL z dnia 5 listopada 2003 r. zmieniająca po raz trzydziesty ósmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 9B: Skargi – formularz skarg dotyczących pomocy państwa, co do której istnieje domniemanie niezgodności z prawem

 • Dz. U. L139 - 24 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 264/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty siódmy Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez dodanie nowego rozdziału 22: Pomoc na ratowanie i restrukturyzację oraz pomoc na zamykanie przedsiębiorstw sektora hutnictwa żelaza i stali

 • Dz. U. L139 - 1 z 200625.5.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 262/02/COL z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniająca po raz trzydziesty piąty Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowych wytycznych odnośnie do metody analizy pomocy państwa związanej z kosztami osieroconymi

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.