Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1819)

Data ogłoszenia:2006-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 26

Strona 1 z 4
L 142/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1819)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, słoweńskim, węgierskim i włoskim są autentyczne)


(2006/373/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

do własnego użytku do celów QPS w latach 1996, 1997 i 1998.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

Artykuł 4 ust. 4 ppkt (i) zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 w przypadku, gdy bromek jest przywieziony w celu jego zniszczenia lub jako substrat.

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 w sprawie „substancji zubożających warstwę ozonową” (1), w szczególności jego art. 7,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 4 ust. 3 ppkt (i) lit. e) ustala całkowity obliczony poziom wodorochlorofluorowęglowodorów, które producenci i importerzy mogą wprowadzić do obrotu lub stosować do własnych celów w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r.

(1)

Limity ilościowe związane z wprowadzeniem do obrotu we Wspólnocie substancji kontrolowanych określono w art. 4 i w załączniku III do rozporządzenia.

(6)

Komisja opublikowała zawiadomienie skierowane do wspólnotowych importerów substancji kontrolowanych, zubożających warstwę ozonową (2), i otrzymała od nich deklaracje dotyczące planowanego przywozu w 2006 r.

(2)

Artykuł 4 ust. 2 ppkt (i) lit. d) zakazuje każdemu producentowi i importerowi wprowadzanie do obrotu bromku metylu oraz stosowanie go dla własnych celów po dniu 31 grudnia 2004 r. Artykuł 4 ust. 4 ppkt (i) lit. b) zezwala na odstępstwo od tego zakazu w przypadku, gdy bromek metylu jest używany do celów zamówień objętych zezwoleniami w odniesieniu do zastosowań krytycznych przez użytkowników określonych w art. 3 ust. 2 ppkt (ii). Ilość bromku metylu objęta zezwoleniem w odniesieniu do zastosowań krytycznych w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. zostanie opublikowana w osobnej decyzji Komisji.

(7)

W przypadku wodorochlorofluorowęglowodorów przyznanie kontyngentów producentom i importerom jest zgodnie z postanowieniami decyzji Komisji 2005/103/WE z dnia 5 lutego 2005 r. określającej mechanizm przyznania producentom i importerom kontyngentów na wodorochlorofluorowęglowodory w okresie 2003–2009 na mocy rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 (3).

(8) (3)

Artykuł 4 ust. 2 ppkt (iii) zezwala na odstępstwo od art. 4 ust. 2 ppkt (i) lit. d) w przypadku, gdy bromek jest przywieziony lub wyprodukowany do celów kwarantanny i zastosowań przed wysyłką (QPS). Ilość bromku metylu, która może być przywożona i produkowana do tych celów w 2006 r. nie może przekraczać średniego obliczonego poziomu dla bromku metylu, który producent lub importer wprowadził do obrotu lub zastosował

Aby zapewnić, że podmioty gospodarcze i firmy wykorzystają przyznane kontyngenty przywozowe we właściwym czasie i tym samym zapewnić niezbędną ciągłość ich działalności, niniejsza decyzja powinna mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2006 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 18 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr. 2037/2000,

(1) Dz.U. L 244 z 29.9.2000, str. 1, ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WP) nr 2077/2004 opublikowanym w Dz.U. L 359 z 4.12.2004, str. 28.

(2) Dz.U. C 168 z 8.7.2005, str. 33. (3) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 65.

30.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/27

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 1. Kontyngenty przywozowe na chlorofluorowęglowodory 11, 12, 113, 114 i 115 i inne całkowicie fluorowcowane chlorofluorowęglowodory w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. przyznaje się w celach oraz w odniesieniu do przedsiębiorstw wymienionych w załączniku I do niniejszej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 35 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2006 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do archipelagu Madery (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2008)

 • Dz. U. L142 - 34 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1988)

 • Dz. U. L142 - 16 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie projektu przepisów krajowych zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 5 Traktatu WE, określających wartości dopuszczalne emisji pyłu przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1791)

 • Dz. U. L142 - 6 z 200630.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/50/WE z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca załączniki IVA i IVB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L142 - 4 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zawieszające skup masła za 90 % ceny interwencyjnej i otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L142 - 3 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L142 - 1 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2006 z dnia 29 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.