Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 maja 2006 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do archipelagu Madery (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2008)

Data ogłoszenia:2006-05-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 35

30.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 142/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 maja 2006 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do archipelagu Madery (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2008)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2006/375/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (1), w szczególności jej art. 26 ust. 1,


a także mając na uwadze, co następuje:

Dokumenty załączone do wniosku Portugalii dowodzą w wystarczający sposób, że niemożliwe i nierealne jest osiągnięcie celu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, zważywszy na niewielką produkcję energii elektrycznej oraz fakt, że dane wyspy archipelagu nie są ze sobą połączone. Przy tak małym systemie często nie jest możliwe utworzenie więcej niż jednej elektrowni na jednej wyspie, co czyni obecność konkurencyjnych producentów bardzo nierealnym. Wielkość rynku nie zachęca raczej do składania wniosków o zezwolenie lub ofert przetargowych złożonych przez konkurentów; w tych warunkach poczucie bezpieczeństwa i jakość dostaw są najważniejsze. Ponadto nie istnieje system przesyłowy wysokiego napięcia, a bez obecności konkurencji wytwarzającej energię elektryczną, zalecenia dyrektywy dotyczące oddzielenia systemu nie są zasadne. Te same wnioski dotyczą dostępu trzeciej strony do systemu.

(1)

Artykuł 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE stanowi, że państwa członkowskie, które są w stanie wykazać, że po wejściu w życie niniejszej dyrektywy istnieją poważne problemy w działaniu ich małych systemów wydzielonych, mogą wnieść o odstępstwo od stosownych postanowień rozdziałów IV, V, VI, VII oraz rozdziału III, w przypadku mikrosystemów wydzielonych, w związku z przebudową, modernizacją i rozszerzeniem istniejących zdolności; odstępstwo takie może być przyznane państwom członkowskim przez Komisję.

(6)

Po zbadaniu uzasadnienia wniosku Portugalii Komisja ocenia, że odstępstwo i warunki w jakich został złożony wniosek nie przeszkodzą w osiągnięciu celów dyrektywy.

(7)

Jednakże należy wziąć pod uwagę możliwy rozwój technologiczny w średnim i długim okresie czasu, który może przynieść istotne zmiany.

(2)

W dniu 18 sierpnia 2005 r. Portugalia złożyła wniosek do Komisji o odstępstwo na czas nieokreślony od postanowień rozdziałów III, IV, V, VI, VII zgodnie z art. 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do archipelagu Madery.

(8)

Komisja skonsultowała się z wszystkimi państwami członkowskimi zgodnie z zaleceniem art. 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE,

(3)

Archipelag Madery zalicza się do „mikrosystemów wydzielonych” zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 27 dyrektywy 2003/54/WE.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Specyficzne cechy charakterystyczne archipelagu Madery – oddalenie, charakter wyspiarski, trudna topografia i klimat – zostały stwierdzone w art. 299 ust. 2 Traktatu WE.

Artykuł 1 Przyznaje się Republice Portugalii na terenie wysp archipelagu Madery odstępstwo od stosownych przepisów rozdziałów IV, V, VI, VII oraz rozdziału III w związku z przebudową, modernizacją i rozszerzeniem istniejących zdolności.

(1) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37.

L 142/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.5.2006

Artykuł 2 Organy Portugalii winny monitorować rozwój sektora energii elektrycznej na Maderze i informować Komisję o wszelkich zmianach w sektorze, które wymagałyby przeglądu przyznanego odstępstwa. Należy składać sprawozdanie ogólne co cztery lata, zaczynając nie później niż dnia 31 grudnia 2010 r. Artykuł 3 Niniejsze odstępstwo jest ważne na czas nieokreślony. Komisja może poddać je przeglądowi, jeżeli nastąpią istotne zmiany w sektorze energii elektrycznej Madery.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 maja 2006 r.

W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 142 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L142 - 34 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2004/370/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Zjednoczonym Królestwie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1988)

 • Dz. U. L142 - 26 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 11 maja 2006 r. w sprawie przyznania kontyngentów przywozowych na substancje kontrolowane na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2006 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2037/2000 (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1819)

 • Dz. U. L142 - 16 z 200630.5.2006

  Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2006 r. w sprawie projektu przepisów krajowych zgłoszonych przez Królestwo Niderlandów na podstawie art. 95 ust. 5 Traktatu WE, określających wartości dopuszczalne emisji pyłu przez pojazdy z silnikami wysokoprężnymi (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1791)

 • Dz. U. L142 - 6 z 200630.5.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/50/WE z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca załączniki IVA i IVB do dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (1)

 • Dz. U. L142 - 4 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zawieszające skup masła za 90 % ceny interwencyjnej i otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L142 - 3 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 795/2006 z dnia 29 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2006 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L142 - 1 z 200630.5.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2006 z dnia 29 maja 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.