Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 145 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-05-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 145 POZ 1

Strona 1 z 27
31.5.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 145/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 793/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nr 14/2004 (15), (WE) nr 188/2005 (16) i zastąpić je jednym rozporządzeniem ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 247/2006.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 25, a także mając na uwadze, co następuje:

(3)

(2)

Należy określić szczegółowe zasady stosowania w celu opracowywania i zmiany prognozowanego bilansu dostaw produktów, które mogą zostać objęte szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw.

(1)

Uwzględniając zmiany wprowadzone rozporządzeniem (WE) nr 247/2006 oraz zdobyte doświadczenie, należy w trosce o uproszczenie prawodawstwa uchylić rozporządzenia Komisji: (EWG) nr 388/92 (2), (EWG) nr 2174/92 (3), (EWG) nr 2233/92 (4), (EWG) nr 2234/92 (5), (EWG) nr 2235/92 (6), (EWG) nr 2039/93 (7), (EWG) nr 2040/ 93 (8), (WE) nr 1418/96 (9), (WE) nr 2054/96 (10), (WE) nr 20/2002 (11), (WE) nr 1195/2002 (12), (WE) nr 43/2003 (13), (WE) nr 995/2003 (14), (WE)

Niektóre produkty rolne zwolnione z należności przywozowych podlegają już obecnie obowiązkowi wydania pozwolenia na przywóz. Należy zatem w trosce o uproszczenie procedur administracyjnych wykorzystać pozwolenie na przywóz w systemie zwolnień z należności przywozowych.

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 43 z 19.2.1992, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1526/2001 (Dz.U. L 202 z 27.7.2001, str. 6). (3) Dz.U. L 217 z 31.7.1992, str. 64. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1802/95 (Dz.U. L 174 z 26.7.1995, str. 27). (4) Dz.U. L 218 z 1.8.1992, str. 100. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1802/95. (5) Dz.U. L 218 z 1.8.1992, str. 102. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1194/2002 (Dz.U. L 174 z 4.7.2002, str. 9). (6) Dz.U. L 218 z 1.8.1992, str. 105. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1742/2004 (Dz.U. L 311 z 8.10.2004, str. 18). (7) Dz.U. L 185 z 28.7.1993, str. 9. (8) Dz.U. L 185 z 28.7.1993, str. 10. (9) Dz.U. L 182 z 23.7.1996, str. 9. (10) Dz.U. L 280 z 31.10.1996, str. 1. (11) Dz.U. L 8 z 11.1.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 127/2005 (Dz.U. L 25 z 28.1.2005, str. 12). (12) Dz.U. L 174 z 4.7.2002, str. 11. (13) Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 261/2005 (Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 34). (14) Dz.U. L 144 z 12.6.2003, str. 3.

(4)

W odniesieniu do innych produktów rolnych, w stosunku do których nie jest wymagane okazanie pozwolenia na przywóz, konieczne okazuje się przyjęcie dokumentu, który może służyć jako podstawa w systemie zwolnienia z należności przywozowych. Należy w tym celu używać świadectwa zwolnienia sporządzonego na druku pozwolenia na przywóz.

(5)

Konieczne jest ustanowienie szczegółowych zasad ustalania wysokości kwot pomocy w odniesieniu do dostaw produktów objętych szczególnymi uzgodnieniami w sprawie dostaw. Wyżej wymienione szczegółowe zasady powinny uwzględniać dodatkowe koszty wynikające z oddalenia i wyspiarskiego charakteru regionów najbardziej oddalonych, co stwarza obciążenia, które znacznie utrudniają ich sytuację. W celu utrzymania konkurencyjności produktów wspólnotowych pomoc ta musi uwzględniać ceny stosowane przy wywozie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 145 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.