Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 50

L 148/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

(jedynie tekst w języku czeskim jest autentyczny)

(2006/383/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(ZP)” zgodnie z wcześniej określoną ilością tygodniową wyrażoną poprzez roczną średnią.


(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfikacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze co następuje:

(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/1/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wieprzowiny,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzją Komisji 2005/1/WE (2) zatwierdzono cztery metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej. Republika Czeska skierowała do Komisji wniosek o zatwierdzenie dwóch nowych metod klasyfikacji tusz wieprzowych oraz przedstawiła wyniki próbnego rozbioru przedkładając drugą część protokołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (3). Analiza tego wniosku wykazała, że zostały spełnione warunki zatwierdzenia nowych metod. Z uwagi na warunki techniczne w ubojniach Republika Czeska zwróciła się z wnioskiem o ustalenie limitu stosowania metody klasyfikacji „Zwei-Punkte-Messverfahren

Artykuł 1 W decyzji 2005/1/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) Artykuł 1 otrzymuje następujące brzmienie: a) W art. 1 akapit pierwszy dodaje się tiret piąte i szóste w następującym brzmieniu: „— przyrząd określany jako »Ultra-sound IS-D-05« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 5 Załącznika, — przyrząd określany jako »Needle IS-D-15« oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 6 Załącznika.” b) Akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie: „Metoda klasyfikacji »Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)« może być stosowana tylko w rzeźniach, w których tygodniowy ubój nie przekracza 200 świń zgodnie z roczną średnią.” 2) W Załączniku wprowadza się z Załącznikiem do niniejszej decyzji. zmiany zgodnie

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3513/93 (Dz.U. L 320 z 22.12.1993, str. 5). 2) Dz.U. L 1 z 4.1.2005, str. 8. ( (3) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, str. 39. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 3127/94 (Dz.U. L 330 z 21.12.1994, str. 43).

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/51

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r. W imieniu Komisji,

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 148/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

ZAŁĄCZNIK W Załączniku do decyzji 2005/1/WE dodaje się część 5 oraz część 6 w następującym brzmieniu: „CZĘŚĆ 5 Ultra-sound IS-D-05 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody określanej jako »Ultra-sound IS-D-05«. 2. Przyrząd IS-D-05 służy do mierzenia chudego mięsa i grubości słoniny na podstawie analizy odpowiedzi szeregu impulsów ultradźwiękowych, które są kolejno przekazywane w określonym miejscu tuszy. Sonda ultradźwiękowa skanuje tuszę za pomocą zestawu 3 x 100 impulsów ultradźwiękowych o częstotliwości 4 MHz w chwili skanowania. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 60,69798 – 0,89211 S (IS-D-05) + 0,10560 M (IS-D-05) gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, S (IS-D-05) = Grubość słoniny włącznie ze skórą (w mm) zmierzona 70 mm od linii środkowej tuszy pomiędzy drugim i trzecim żebrem od końca, M (IS-D-05) = głębokość mięśnia w punkcie pomiarowym (w mm). Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów. CZĘŚĆ 6 Needle IS-D-15 1. Klasyfikację tusz wieprzowych przeprowadza się przy użyciu metody określanej jako »Needle IS-D-15«. 2. Przyrząd IS-D-15 jest wyposażony w ostrą sondę igłową wprowadzaną do określonego miejsca tuszy; głębokość wprowadzenia sondy wynosi około 140 mm. Za igłą znajduje się specjalnie skonstruowany zestaw optyczny, który poprzez kanał optyczny oświetla otaczającą tkankę lub obszar i skanuje ilość odbitej energii świetlnej o określonej długości fali. Terminal jest ponadto wyposażony w precyzyjne bezstykowe urządzenie pomiarowe, które określa aktualną głębokość wprowadzenia sondy z dokładnością do 46 mikrometrów. 3. Zawartość chudego mięsa w tuszy oblicza się według następującego wzoru: = 60,92452 – 0,77248 S (IS-D-15) + 0,11329 M (IS-D-15) gdzie: = szacunkowa zawartość (w procentach) chudego mięsa w tuszy, S (IS-D-15) = grubość słoniny włącznie ze skórą (w mm) zmierzona 70 mm od linii środkowej tuszy pomiędzy drugim i trzecim żebrem od końca, M (IS-D-15) = głębokość mięśnia w punkcie pomiarowym (w mm). Niniejszy wzór dotyczy tusz o masie pomiędzy 60 a 120 kilogramów.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 61 z 20062.6.2006

  Decyzja Rady 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi

 • Dz. U. L148 - 56 z 20062.6.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7)

 • Dz. U. L148 - 53 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090) (1)

 • Dz. U. L148 - 49 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L148 - 47 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L148 - 46 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L148 - 44 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 751/2006

 • Dz. U. L148 - 42 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L148 - 40 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L148 - 37 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 57/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L148 - 36 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L148 - 34 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L148 - 32 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L148 - 30 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.