Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 53

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 53

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/53

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/384/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

widziane w decyzji Komisji 2006/135/WE z dnia 22 lutego 2006 r. dotyczącej niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu we Wspólnocie (5).


uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

W następstwie wybuchu choroby Dania podjęła niezbędne działania zgodnie z przepisami decyzji 2006/135/WE. Po otrzymaniu powiadomienia o wspomnianych środkach, Komisja zbadała je we współpracy z dotkniętym państwem członkowskim i wyraża zadowolenie z powodu faktu, że ustanowione przez to państwo członkowskie obszary A i B znajdują się w wystarczającej odległości od miejsc wybuchu choroby. Należy zatem ustanowić obszary A i B na terytorium Danii oraz określić czas trwania przedmiotowego podziału na obszary.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, i zmieniające dyrektywę Rady 92/65/EWG (3), w szczególności jego art. 18,

(3)

Biorąc pod uwagę art. 2 ust. 4 lit. b) i c) decyzji 2006/135/WE oraz ocenę końcową sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1, w niektórych częściach Szwecji i Niemiec, środki ustanowione dla tych obszarów zgodnie z art. 2 ust. 2 powyższej decyzji nie są już konieczne.

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (4), w szczególności jej art. 66 ust. 2,

(4)

Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany w częściach A i B załącznika I do decyzji 2006/135/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(1)

Dania powiadomiła Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie o wybuchu wysoce zjadliwej grypy ptaków, wywołanej wirusem A podtypu H5N1, u drobiu na swoim terytorium i podjęła odpowiednie działania prze-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 13. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/41/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 33); sprostowanie w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, str. 12. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). 3) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie( nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 590/2006 (Dz.U. L 104 z 13.4.2006, str. 8). (4) Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16.

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2006/135/WE zastępuje się Załącznikiem do niniejszej decyzji.

(5) Dz.U. L 52 z 23.2.2006, str. 41. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/293/WE (Dz.U. L 107 z 20.4.2006, str. 44).

L 148/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 maja 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/55

ZAŁĄCZNIK Załącznik I do decyzji 2006/135/WE otrzymuje następujące brzmienie: „ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Obszar A, o którym mowa w art. 2 ust. 1:

Kod ISO państwa Państwo członkowskie Obszar A Obowiązuje do Kod Nazwa

DK

DANIA

Gminy: ÅRSLEV KERTEMINDE LANGESKOV MUNKEBO NYBORG ODENSE ØRBÆK OTTERUP RINGE RYSLINGE ULLERSLEV

28.6.2006

CZĘŚĆ B Obszar B, o którym mowa w art. 2 ust. 2:

Kod ISO państwa Państwo członkowskie Obszar B Obowiązuje do Kod Nazwa

DK

DANIA

ADNS 00700

Region: FUNEN”

28.6.2006

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 53 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 61 z 20062.6.2006

  Decyzja Rady 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi

 • Dz. U. L148 - 56 z 20062.6.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7)

 • Dz. U. L148 - 50 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

 • Dz. U. L148 - 49 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L148 - 47 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L148 - 46 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L148 - 44 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 751/2006

 • Dz. U. L148 - 42 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L148 - 40 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L148 - 37 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 57/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L148 - 36 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L148 - 34 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L148 - 32 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L148 - 30 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.