Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7)

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 56

Strona 1 z 3
L 148/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7) (2006/385/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 32, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (3)

kowskie, opierając się przy tym na takich samych zasadach jak procedura dostosowawcza dotycząca lat obrachunkowych od 2002 do 2007. W rezultacie powyższego może przy tym dojść do nakładania się okresów dostosowawczych. Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (2) zezwala nowym uczestniczącym państwom członkowskim na pewien stopień elastyczności w zakresie zastępowania ich walut przez euro oraz wprowadzania banknotów i monet euro. W celu osiągnięcia przez procedurę dostosowawczą prawidłowych rezultatów finansowych należy również uwzględnić poszczególne scenariusze wymiany walutowej,

Decyzja EBC/2001/16 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (1) ustanawia zasady rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, które przyjęły walutę euro. Zgodnie z art. 32.5 Statutu, suma dochodu pieniężnego krajowych banków centralnych zostaje rozdzielona pomiędzy krajowe banki centralne proporcjonalnie do ich wpłaconych udziałów w kapitale EBC. W celu umożliwienia stopniowej adaptacji bilansów oraz rachunków wyników krajowych banków centralnych dokonano korekty rozdziału dochodów pieniężnych za lata obrachunkowe 2002 do 2007 w taki sposób, aby uwzględnić różnice pomiędzy przeciętną wartością banknotów w obiegu odnoszących się do każdego z KBC w okresie od 1 lipca 1999 r. do 30 czerwca 2001 r. oraz przeciętną wartością banknotów, które zostałyby w tym okresie rozdzielone pomiędzy KBC zgodnie z kluczem kapitałowym EBC. Dostosowania takie obejmują wewnętrzne zobowiązania Eurosystemu z tytułu będących w obiegu banknotów euro, które – będąc równoważne banknotom w obiegu – wchodzą w skład sumy zobowiązań uwzględnianych dla celów obliczania dochodów pieniężnych KBC zgodnie z art. 32.2 Statutu. Dostosowanie obecnych zasad rozdziału dochodu pieniężnego jest niezbędne ze względu na przyszłe rozszerzenie Eurosystemu. Ze względu na zasady słuszności, konsekwencji oraz równego traktowania nowe KBC wchodzące w skład Eurosystemu powinny być finansowo traktowane w taki sam sposób jak obecne KBC Eurosystemu. Oznacza to, iż procedura dostosowawcza powinna być stosowana za każdym razem, gdy dochodzi do przyjęcia waluty euro przez państwo człon-

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji EBC/2001/16 wprowadza się następujące zmiany: 1) W artykule 1 wprowadza się następujące zmiany: Wprowadza się następujące definicje, zamieszczane po definicji „stopy referencyjnej”: „j) »data wymiany gotówkowej« oznacza datę, w której banknoty i monety euro uzyskają status środka płatniczego w państwie członkowskim, które przyjęło walutę euro; k) »okres referencyjny« oznacza 24-miesięczny okres rozpoczynający się na 30 miesięcy przed datą wymiany gotówkowej; l) »rok wymiany gotówkowej« oznacza 12-miesięczny okres rozpoczynający się w dacie wymiany gotówkowej;

(2)

(1) Dz.U. L 337, z 20.12.2001 r., str. 55. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją EBC/2003/22 (Dz.U. L 9, z 15.1.2004 r., str. 39).

(2) Dz.U. L 139, z 11.5.1998 r., str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 2169/2005 (Dz.U. L 346, z 29.12.2005 r., str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 61 z 20062.6.2006

  Decyzja Rady 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi

 • Dz. U. L148 - 53 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090) (1)

 • Dz. U. L148 - 50 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

 • Dz. U. L148 - 49 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L148 - 47 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L148 - 46 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L148 - 44 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 751/2006

 • Dz. U. L148 - 42 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L148 - 40 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L148 - 37 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 57/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L148 - 36 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L148 - 34 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L148 - 32 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L148 - 30 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.