Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Rady 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Sudanowi

Data ogłoszenia:2006-06-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 61

2.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 148/61

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2006/386/WPZiB z dnia 1 czerwca 2006 r. wdrażająca wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB dotyczące skierowanych przeciwko Sudanowi

(3)

środków

ograniczających

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Załącznik do wspólnego stanowiska 2005/411/WPZiB powinien zostać odpowiednio uzupełniony,

uwzględniając wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB (1), w szczególności jego art. 6, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Wykaz osób zamieszczony w załączniku do niniejszej decyzji zostaje włączony do załącznika do wspólnego stanowiska 2005/411/WPZiB. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

30 maja 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/411/WPZiB w celu wprowadzenia w życie środków nałożonych przeciwko Sudanowi na mocy rezolucji nr 1591(2005) Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). 25 kwietnia 2006 r. Rada Bezpieczeństwa przyjęła rezolucję 1672 (2006), w której, działając na mocy rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych, podjęła decyzję, że wszystkie państwa powinny wprowadzić w życie środki, o których mowa w ust. 3 rezolucji 1591 (2005), skierowane przeciwko pewnym, określonym osobom, w przypadku których Komitet ustanowiony na mocy rezolucji 1591 (2005) przygotował konieczne, szczegółowe uzasadnienie. Komitet ten będzie również utrzymywał i uaktualniał wykaz osób, jeśli będzie to właściwe, oraz będzie rozpatrywał wnioski o wyłączenia zgodnie z zadaniami przypisanymi mu na mocy punktu 3 rezolucji 1591 (2005).

(2)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

L. PROKOP

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 139 z 2.6.2005, str. 25.

L 148/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.6.2006

ZAŁĄCZNIK „1) Nazwisko, imię (imiona): ELHASSAN Gaffar Mohamed Inne informacje: major generał i dowódca zachodniego regionu wojskowego sił zbrojnych Sudanu 2) Nazwisko, imię (imiona): HILAL Sheikh Musa Inne informacje: lider grupy etnicznej Jalul w Północnym Darfurze 3) Nazwisko, imię (imiona): SHANT Adam Yacub Inne informacje: głównodowodzący Sudańską Armią Wyzwolenia (SLA) 4) Nazwisko, imię (imiona): BADRI Gabril Abdul Kareem Inne informacje: dowódca polowy Krajowego Ruchu na rzecz Reform i Rozwoju (National Movement for Reform and Development – NMRD)”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 148 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L148 - 56 z 20062.6.2006

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 maja 2006 r. zmieniająca decyzję EBC/2001/16 w sprawie rozdziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych uczestniczących państw członkowskich począwszy od roku obrachunkowego 2002 (EBC/2006/7)

 • Dz. U. L148 - 53 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 29 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/135/WE w odniesieniu do ustanowienia na terytorium niektórych państw członkowskich obszarów A i B w związku z wybuchami wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2090) (1)

 • Dz. U. L148 - 50 z 20062.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/1/WE zatwierdzającą metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Republice Czeskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1982)

 • Dz. U. L148 - 49 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L148 - 47 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 827/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L148 - 46 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 826/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2094/2005

 • Dz. U. L148 - 44 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 825/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 751/2006

 • Dz. U. L148 - 42 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 824/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L148 - 40 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 823/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L148 - 37 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 822/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. otwierające procedurę przetargową nr 57/2006 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L148 - 36 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 821/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 27. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L148 - 34 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 820/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L148 - 32 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 819/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 2 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L148 - 30 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 818/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L148 - 1 z 20062.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 817/2006 z dnia 29 maja 2006 r. odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Związkowi Myanmar i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.