Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 3

Tytuł:

Umowa o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

Data ogłoszenia:2006-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 3

Strona 1 z 17
6.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej UMOWA O PARTNERSTWIE

L 151/3

pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA,

zwana dalej „Wspólnotą”, oraz

RZĄD SFEDEROWANYCH STANÓW MIKRONEZJI,

zwanych dalej „FSM”,

wspólnie zwane „Stronami”;

UWZGLĘDNIAJĄC bliską współpracę i dobre stosunki między Wspólnotą a FSM, w szczególności w kontekście porozumień z Lomé i Kotonu oraz ich wspólne pragnienie dalszego rozwijania i utrzymywania tych stosunków,


UWZGLĘDNIAJĄC wolę FSM wspierania racjonalnej eksploatacji swoich zasobów połowowych w drodze wzmożonej współpracy oraz pragnienie uzyskania dostępu do wyłącznej strefy ekonomicznej (WSE) FSM przez wspólnotowe statki rybackie,

POWOŁUJĄC SIĘ na to, że w odniesieniu do ochrony, zarządzania i racjonalnego wykorzystania masowo migrujących zasobów rybnych FSM sprawują władzę suwerenną lub jurysdykcję nad strefą rozciągającą się do 200 mil morskich od ich wybrzeża,

BIORĄC POD UWAGĘ Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 r. oraz Porozumienie Narodów Zjednoczonych w sprawie zasobów rybnych,

MAJĄC ŚWIADOMOŚĆ znaczenia zasad ustanowionych w kodeksie postępowania odpowiedzialnego rybołówstwa przyjętego na konferencji FAO (Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa) w 1995 r.,

POTWIERDZAJĄC, że wykonywanie praw suwerennych przez państwa nadbrzeżne na wodach będących pod ich jurysdykcją do celów eksploatacji, ochrony i zarządzania żywymi zasobami musi następować zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego i należycie uwzględniać praktyki ustalone na szczeblu regionalnym,

ZDECYDOWANE współpracować we wspólnym interesie na rzecz rozwoju odpowiedzialnego rybołówstwa w celu zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystywania żywych zasobów morskich,

PRZEKONANE, że taka współpraca musi przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie będą się wzajemnie uzupełniać, będą spójne z polityką i zagwarantują synergię podejmowanych starań,

ZDECYDOWANE prowadzić w tym celu dialog w celu pomocy FSM w określeniu sektorowej polityki rybołówstwa w FSM i ustalenia stosownych środków gwarantujących skuteczne wdrażanie tej polityki oraz zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa w jej realizację,

PRAGNĄC ustanowić zasady i warunki regulujące działalność połowową statków Wspólnoty WSE FSM oraz wsparcie Wspólnoty dla rozwoju odpowiedzialnych połowów w tej WSE,

ZDECYDOWANE nawiązać bliższą współpracę gospodarczą w zakresie rybołówstwa i działań pokrewnych poprzez zachęcanie do bezpośrednich inwestycji związanych z rybołówstwem, łącznie ze wspólnymi przedsięwzięciami, w które zaangażują się przedsiębiorstwa obu Stron,

L 151/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.6.2006

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

g)

„połowy” oznaczają: i) poszukiwania, łowienie, odławianie i pozyskiwanie ryb; próby poszukiwania, i pozyskiwania ryb; łowienia, odławiania

Artykuł 1 Zakres stosowania Niniejsza Umowa określa zasady i procedury regulujące: a) współpracę gospodarczą, finansową, techniczną i naukową w sektorze rybołówstwa, mającą na celu rozwój odpowiedzialnych połowów w WSE FSM, gwarantującą ochronę i zrównoważone wykorzystywanie zasobów połowowych oraz rozwój rybołówstwa w FSM; warunki dostępu wspólnotowych statków rybackich do stref połowowych WSE FSM; rozwiązania w zakresie monitorowania rybołówstwa w WSE FSM, mające gwarantować spełnienie wyżej opisanych zasad i warunków; środki gwarantujące skuteczną ochronę zasobów rybnych i zarządzanie nimi; zapobieganie nielegalnym, i nieuregulowanym połowom; oraz niezgłoszonym

ii)

iii)

udział w przedsięwzięciach, co do których można zasadnie zakładać, że mają na celu lokalizację, łowienie, odławianie i pozyskiwanie ryb; umieszczanie, poszukiwanie i odzyskiwanie urządzeń powodujących koncentrację ryb lub podobnego sprzętu elektronicznego, np. radiolatarni odzewowych; wszelkie działania na morzu bezpośrednio wspierające działania opisane w ppkt i)–iv) lub takie działania przygotowujące; wykorzystanie innego statku powietrznego lub morskiego do działalności opisanej w ppkt i)–v), z wyjątkiem sytuacji, gdzie zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo załogi lub bezpieczeństwo statku;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L151 - 31 z 20066.6.2006

    2006/382/WE:Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. dotycząca rozszerzenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping na Republikę Malty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1990) (1)

  • Dz. U. L151 - 1 z 20066.6.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.