Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 31

Tytuł:

2006/382/WE:Decyzja Komisji z dnia 22 maja 2006 r. dotycząca rozszerzenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping na Republikę Malty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1990) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 31

6.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 151/31

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 maja 2006 r. dotycząca rozszerzenia ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping na Republikę Malty (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1990)

(Jedynie tekst w języku maltańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/382/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Decyzja Komisji 2001/890/WE (2) przyznała HRS uznanie wnioskowane przez Grecję na mocy art. 4 ust. 3 dyrektywy. Decyzja Komisji 2005/623/WE (3) przedłużyła ważności tego uznania o trzy lata, licząc od dnia 3 sierpnia 2005 r., ze skutkami ograniczonymi do Grecji i Cypru.

uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, Komisja, wspólnie z władzami morskimi Malty, sprawdziła, czy HRS spełniał wszystkie kryteria Załącznika do dyrektywy 94/57/WE inne niż te, które są wymienione w pkt 2 i 3 sekcji A „Ogólne” tego Załącznika. Ponadto HRS zobowiązał się, że będzie dążyć do wyrównania swojej wydajności ze średnią uznanych organizacji.

(3)

uwzględniając pismo władz Malty z dnia 15 września 2004 r., wnioskujące o rozszerzenie na Maltę ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping (zwanego dalej „HRS”) zgodnie z art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ograniczone uznanie w rozumieniu art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom znanym jako „towarzystwa klasyfikacyjne”, które spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w pkt 2 i 3 sekcji A „Ogólne” Załącznika do tej dyrektywy, ale ograniczonym w czasie i zakresie po to, by dana organizacja mogła zdobyć doświadczenie.

Dz.U. L 319 z 12.12.1994, str. 20. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 324 z 29.11.2002, str. 53).

(4)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniu Morza przez Statki (COSS) powołanego na podstawie art. 7 dyrektywy 94/57/WE,

Dz.U. L 329 z 14.12.2001, str. 72. Dz.U. L 381 z 24.8.2005, str. 43.

(1)

(2) (3)

L 151/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty. Artykuł 1 Sporządzono Brukseli, dnia 22 maja 2006 r. W imieniu Komisji Jacques BARROT Wiceprzewodniczący

6.6.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping, przyznane na mocy decyzji 2001/890/WE, zostaje rozszerzone na Republikę Malty.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 151 POZ 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L151 - 3 z 20066.6.2006

    Umowa o partnerstwie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

  • Dz. U. L151 - 1 z 20066.6.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 805/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r.w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie między Wspólnotą Europejską a Sfederowanymi Stanami Mikronezji w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Sfederowanych Stanów Mikronezji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.