Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

Data ogłoszenia:2006-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 3

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż (1), w szczególności jego art. 6, a także mając na uwadze, co następuje:


Artykuł 1 Drogą przetargu stałego na rynku wewnętrznym Wspólnoty polska agencja interwencyjna przystępuje do sprzedaży 150 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w jej posiadaniu.

Artykuł 2

(1)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiające procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (2) przewiduje w szczególności, że sprzedaży zboża znajdującego się w posiadaniu agencji interwencyjnej dokonuje się w drodze przetargu i na podstawie cen pozwalających uniknąć zakłóceń na rynku. Polska dysponuje zapasami interwencyjnymi pszenicy zwyczajnej, które należy wykorzystać. Biorąc pod uwagę warunki rynkowe, szczególnie presję na ceny, należy udostępnić na rynku wewnętrznym zbóż zapasy pszenicy zwyczajnej znajdujące się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej. W celu uwzględnienia sytuacji na rynku wspólnotowym należy przewidzieć zarządzanie przetargiem przez Komisję. Ponadto należy przewidzieć współczynnik redukcji udzielonych zamówień w odniesieniu do zamówień znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży. Poza tym ważne jest, aby notyfikacja polskiej agencji interwencyjnej skierowana do Komisji zachowała anonimowość oferentów. W celu modernizacji zarządzania należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

Sprzedaż przewidziana w art. 1 odbywa z rozporządzeniem (EWG) nr 2131/93.

się

zgodnie

Jednak w drodze odstępstwa od wymienionego rozporządzenia:

(2)

a) oferty ustanawia się w odniesieniu do rzeczywistej jakości partii, której dotyczy oferta;

(3)

b) minimalną cenę sprzedaży ustala się na poziomie pozwalającym uniknąć zakłóceń na rynku zbóż; nie może ona w żadnym wypadku być niższa od ceny interwencyjnej obowiązującej w danym miesiącu, z uwzględnieniem zwyżek miesięcznych.

(4)

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 zabezpieczenie oferty ustala się na kwotę 10 EUR za tonę.

(5)

Artykuł 4 1. Termin przedstawiania ofert w pierwszym przetargu częściowym upływa dnia 7 czerwca 2006 r. o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(6)

(7)

Termin zgłaszania ofert w następnym przetargu częściowym wygasa w każdą środę o godz. 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 28 czerwca 2006 r. o godzinie 15.00 (czasu obowiązującego w Brukseli).

L 152/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.6.2006

2. Oferty należy przekazać polskiej agencji interwencyjnej znajdującej się pod następującym adresem: Agencja Rynku Rolnego Biuro Produktów Roślinnych Dział Zbóż ul. Nowy Świat 6/12 PL-00-400 Warszawa Telefon: (48) 22 661 78 10 Faks: (48) 22 661 78 26. Artykuł 5 Polska agencja interwencyjna powiadamia Komisję o otrzymanych ofertach przetargowych, najpóźniej dwie godziny po upływie terminu składania ofert. Powiadomienie to odbywa się drogą elektroniczną, zgodnie z formularzem znajdującym się w Załączniku.

Artykuł 6 Zgodnie z procedurą określoną w art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1784/2003 Komisja ustala minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w odniesieniu do otrzymanych ofert. W przypadku gdy oferty dotyczą tej samej partii oraz ilości całkowitej większej niż ilość dostępna, można dokonać ustaleń oddzielnie dla każdej partii. W odniesieniu do ofert znajdujących się na poziomie minimalnej ceny sprzedaży oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik redukcji udzielonych zamówień. Artykuł 7 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/5

ZAŁĄCZNIK Przetarg stały na odsprzedaż 150 000 ton pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej Formularz (*) (Rozporządzenie (WE) nr 835/2006)

1 Kolejne numery oferentów

2 Numer partii

3 Ilość (t)

4 Cena w ofercie (EUR/t)

1 2 3 itd.

(*) Do przesłania DG AGRI (D2).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 36 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137) (1)

 • Dz. U. L152 - 34 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2097) (1)

 • Dz. U. L152 - 32 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073) (1)

 • Dz. U. L152 - 31 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069) (1)

 • Dz. U. L152 - 22 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062)

 • Dz. U. L152 - 11 z 20067.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/51/WE z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załączniki IV i V do dyrektywy 2005/78/WE w zakresie wymagań dotyczących układu monitorowania kontroli emisji spalin do stosowania w pojazdach oraz zwolnień dla silników gazowych (1)

 • Dz. U. L152 - 9 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IV, VI (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L152 - 6 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 1 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.