Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 31

7.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 152/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie wyznaczenia wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2069)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/393/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

biologicznych i biotechnologicznych – powinno zostać wyznaczone jako wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. pryszczycy na okres pięciu lat. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,


uwzględniając dyrektywę Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylającą dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniającą dyrektywę 92/46/EWG (1), w szczególności jej art. 69 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Wyznacza się Institute for Animal Health (instytut ds. zdrowia zwierząt), laboratorium Pirbright sponsorowane przez the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – radę ds. badań biologicznych i biotechnologicznych w Zjednoczonym Królestwie jako wspólnotowe laboratorium referencyjne ds. pryszczycy na okres pięciu lat, począwszy od dnia opublikowania niniejszej decyzji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 2. Przepisy dotyczące zadań i obowiązków wspólnotowego laboratorium referencyjnego, o którym mowa w ust. 1, ustanawia załącznik XVI do dyrektywy 2003/85/WE. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich.

Dyrektywa 2003/85/WE stanowi o wyznaczeniu wspólnotowego laboratorium referencyjnego ds. pryszczycy. Komisja w bliskiej współpracy z państwami członkowskimi przeprowadziła przetarg na wybór takiego wspólnotowego laboratorium referencyjnego, uwzględniając kryteria kompetencji technicznych i naukowych oraz doświadczenie personelu. Wzięto również pod uwagę dodatkowe wymagania związane z wyznaczaniem urzędowych laboratoriów, ustanowione w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz przepisami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (2). Po zakończeniu procedury selekcji laboratorium, które wygrało przetarg – the Institute for Animal Health (instytut ds. zdrowia zwierząt), laboratorium Pirbright sponsorowane przez the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) – radę ds. badań

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 maja 2006 r.

(3)

W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 306 z 22.11.2003, str. 1. Dyrektywa zmieniona decyzją Komisji 2005/615/WE (Dz.U. L 213 z 18.8.2005, str. 14). (2) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1 Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 776/2006 (Dz.U. L 136 z 24.5.2006, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 152 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L152 - 36 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2137) (1)

 • Dz. U. L152 - 34 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję nr 92/452/EWG w odniesieniu do niektórych zespołów pobierania i produkcji zarodków w Stanach Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2097) (1)

 • Dz. U. L152 - 32 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2006 r. zmieniająca dodatek do załącznika XIV do Aktu przystąpienia z 2003 r. w zakresie niektórych zakładów w sektorze mięsnym i rybnym w Słowacji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2073) (1)

 • Dz. U. L152 - 22 z 20067.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie wkładu finansowego w programy państw członkowskich w dziedzinie kontroli, inspekcji oraz nadzoru rybołówstwa na 2006 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2062)

 • Dz. U. L152 - 11 z 20067.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/51/WE z dnia 6 czerwca 2006 r. zmieniająca w celu dostosowania do postępu technicznego załącznik I do dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz załączniki IV i V do dyrektywy 2005/78/WE w zakresie wymagań dotyczących układu monitorowania kontroli emisji spalin do stosowania w pojazdach oraz zwolnień dla silników gazowych (1)

 • Dz. U. L152 - 9 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 837/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów halibuta niebieskiego w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IV, VI (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L152 - 6 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 836/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 3 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 835/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L152 - 1 z 20067.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 834/2006 z dnia 6 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.