Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 24

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 24

Strona 1 z 2
L 154/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2006

TŁUMACZENIE

POROZUMIENIE w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej A. List od Wspólnoty Europejskiej Bruksela, dnia 3 kwietnia 2006 r. Szanowny Panie, W następstwie wszczęcia negocjacji pomiędzy Wspólnotami Europejskimi (WE) a Chińską Republiką Ludową na mocy art. XXIV:6 i art. XXVIII GATT 1994 w sprawie zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do UE, WE i Chińska Republika Ludowa uzgadniają, co następuje, w celu zamknięcia negocjacji rozpoczętych w wyniku notyfikacji WTO przez WE z dnia 19 stycznia 2004 r., zgodnie z art. XXIV:6 GATT 1994. WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla obszaru celnego WE-25 koncesji, które były zawarte w jej poprzedniej liście koncesyjnej. WE zgadza się na włączenie do swojej listy koncesyjnej dla WE-25 koncesji zawartych w Załączniku do niniejszego Porozumienia. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie w dniu otrzymania przez WE od Chińskiej Republiki Ludowej należycie podpisanego listu wyrażającego zgodę, po zbadaniu przez strony zgodnie z ich własnymi procedurami. WE zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia, że stosowne środki wykonawcze wejdą w życie nie później niż w dniu 1 stycznia 2006 r. i w żadnym wypadku nie później niż w dniu 1 lipca 2006 r. Z wyrazami szacunku, W imieniu Wspólnoty Europejskiej


8.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/25

ZAŁĄCZNIK 0304 20 85 (filety zamrożone z mintaja): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE wynoszącej 15 % do 13,7 %. Dodanie 20 500 ton dla Chin w ramach kontyngentu taryfowego WE na czosnek, świeży lub schłodzony, numer pozycji taryfowej 0703 20 00, ze stawką celną w ramach kontyngentu w wysokości 9,6 % i stawką celną poza kontyngentem w wysokości 9,6 + 120 EUR/100 kg/netto. Dodanie 5 200 ton (suchej masy netto) w kontyngencie taryfowym WE na grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem (numer pozycji taryfowej 2003 10 30, ze stawką celną poza kontyngentem w wysokości 18,4 + 222 EUR/100 kg/netto po odsączeniu), oraz grzyby z rodzaju Agaricus, tymczasowo zakonserwowane lub zakonserwowane inaczej niż octem (numer pozycji taryfowej 2003 10 20, ze stawką celną poza kontyngentem w wysokości 18,4 + 191 EUR/100 kg/netto po odsączeniu) i stawką celną w ramach kontyngentu 23 %; włączenie do kontyngentu pozycji taryfowej 0711 90 40 (ze stawką celną poza kontyngentem w wysokości 9,6 + 191 EUR/ 100 kg/netto po odsączeniu). 6402 19 00 (obuwie sportowe): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 17,0 % do 16,9 %. 6402 91 00 (obuwie zakrywające kostkę): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 17,0 % do 16,9 %. 6404 11 00 (obuwie sportowe): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 17,0 % do 16,9 %. 6404 19 10 (pantofle i pozostałe obuwie domowe): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 17,0 % do 16,9 %. 6402 99 (kategoria: obuwie pozostałe): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 17,0 % do 16,8 %. 8482 91 90 (kulki, igiełki i wałeczki): obniżenie obecnej stawki cła związanego WE w wysokości 8,0 % do 7,7 %.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 27 z 20068.6.2006

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 15/04/COL z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 9C: tajemnica służbowa w decyzjach dotyczących pomocy państwa

 • Dz. U. L154 - 22 z 20068.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L154 - 20 z 20068.6.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L154 - 11 z 20068.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/53/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutatinu, fenheksamidu, cyjazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pimetrozyny i pyraklostrobiny (1)

 • Dz. U. L154 - 8 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L154 - 7 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L154 - 5 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L154 - 1 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.