Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 15/04/COL z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 9C: tajemnica służbowa w decyzjach dotyczących pomocy państwa

Data ogłoszenia:2006-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 27

Strona 1 z 7
8.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 154/27

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 15/04/COL z dnia 18 lutego 2004 r. zmieniająca po raz czterdziesty pierwszy zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa poprzez wprowadzenie nowego rozdziału 9C: tajemnica służbowa w decyzjach dotyczących pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA,

Uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26. Uwzględniając Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 24, art. 5 ust. 2 lit. b) oraz art. 1 części I Protokołu 3 (3). Zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA nadaje moc prawną postanowieniom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa. Zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, Urząd Nadzoru EFTA wydaje zawiadomienia lub wytyczne w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeśli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale wyraźnie tak stanowi lub jeśli Urząd Nadzoru EFTA uznaje to za konieczne. Przywołując Zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa (4) przyjęte przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r.


(1) Zwane dalej Porozumieniem EOG. (2) Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. (3) Należy zauważyć, że zmiany w Protokole 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, w następstwie porozumienia między Państwami EFTA z dnia 10 grudnia 2001 r. zmieniającego Protokół 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości, weszły w życie dnia 28 sierpnia 2003 r. Zmiany te obejmują włączenie do Protokołu 3 „Rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania [dawnego] art. 93 Traktatu WE”. (4) Wytyczne w sprawie stosowania i interpretacji art. 61 i 62 Porozumienia EOG oraz art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA w dniu 19 stycznia 1994 r., Dz.U. L 231 z 3.9.1994, Suplement EOG nr 32, ostatnio zmienione decyzją Urzędu nr 198/03/COL z 5.11.2003, dotychczas nieopublikowaną. Zwane dalej „wytycznymi w sprawie pomocy państwa”.

Zgodnie z nowym komunikatem Komisji Europejskiej C (2003) 4582 w sprawie tajemnicy służbowej w decyzjach dotyczących pomocy państwa z dnia 1 grudnia 2003 r. (5). Mając na uwadze, że wyżej wspomniany komunikat ma również znaczenie dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Mając na uwadze, że należy zagwarantować jednolite stosowanie zasad EOG w zakresie pomocy państwa na całym Europejskim Obszarze Gospodarczym. Mając na uwadze, że zgodnie z pkt II części „Ogólne” zamieszczonej na końcu załącznika XV do Porozumienia EOG, Urząd Nadzoru EFTA przyjmuje, po konsultacji z Komisją, akty prawne odpowiadające tym, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską.

Po konsultacji z Komisją Europejską.

Odwołując się do konsultacji, które Urząd Nadzoru EFTA odbył z Państwami EFTA w przedmiotowej sprawie na wielostronnym spotkaniu dnia 3 lutego 2004 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1) Wytyczne w sprawie pomocy państwa zostają zmienione poprzez dodanie nowego rozdziału 9C pt. „Tajemnica służbowa w decyzjach dotyczących pomocy państwa”.

2) Nowy rozdział 9C Wytycznych w sprawie pomocy państwa został zamieszczony w Załączniku do niniejszej decyzji.

(5) Komunikat Komisji C (2003) 4582 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie tajemnicy służbowej w decyzjach dotyczących pomocy państwa, opublikowany w Dz.U. C 297 z dnia 9.12.2003, str. 6.

L 154/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2006

3) Państwa EFTA zostają poinformowane pismem zawierającym egzemplarz niniejszej decyzji wraz z wyżej wymienionym Załącznikiem. 4) Komisja Europejska zostaje poinformowana zgodnie z lit. d) Protokołu 27 do Porozumienia EOG za pomocą egzemplarza niniejszej decyzji wraz z wyżej wymienionym Załącznikiem. 5) Niniejsza decyzja wraz z Załącznikiem zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 154 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L154 - 24 z 20068.6.2006

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczące zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej, w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L154 - 22 z 20068.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L154 - 20 z 20068.6.2006

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE zgodnie z pkt 3 Porozumienia Międzyinstytucjonalnego z dnia 7 listopada 2002 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniającego Porozumienie Międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej

 • Dz. U. L154 - 11 z 20068.6.2006

  Dyrektywa Komisji 2006/53/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutatinu, fenheksamidu, cyjazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pimetrozyny i pyraklostrobiny (1)

 • Dz. U. L154 - 8 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 841/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L154 - 7 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 840/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustalające pomoc na rok gospodarczy 2006/2007 w odniesieniu do brzoskwiń przeznaczonych do przetworzenia w oparciu o rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96

 • Dz. U. L154 - 5 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 839/2006 z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L154 - 1 z 20068.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 838/2006 z dnia 20 marca 2006 r. dotyczące wprowadzenia w życie Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) 1994 dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w trakcie ich przystąpienia do Unii Europejskiej, zmieniające i uzupełniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.