Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 155 POZ 1

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006

Data ogłoszenia:2006-06-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 155 POZ 1

Strona 1 z 9
8.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 (2006/381/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 akapit przedostatni, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, w brzmieniu przyjętym w dniu 15 grudnia 2005 r. (2), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (3), uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 7 listopada 2002 r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie finansowania Funduszu Solidarności Unii Europejskiej uzupełniające porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i usprawnienia procedury budżetowej (4), uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w wysokości 106 357 627 euro z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Bułgarii, Rumunii i Austrii w celu wsparcia tych krajów w zwalczaniu poważnych szkód spowodowanych przez powodzie w okresie pomiędzy kwietniem i sierpniem 2005 r., uwzględniając wstępny projekt budżetu korygującego nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006, przedstawiony przez Komisję w dniu 10 marca 2006 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1 na rok budżetowy 2006, ustanowiony przez Radę w dniu 25 kwietnia 2006 r.,


(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. (2) Dz.U. L 78 z 15.3.2006, str. 1. (3) Dz.U. C 172 z 18.6.1999, str. 1. Porozumienie ostatnio zmienione decyzją 2005/708/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 269 z 14.10.2005, str. 24). (4) Dz.U. C 283 z 20.11.2002, str. 1.

L 155/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.6.2006

uwzględniając art. 69 i załącznik IV Regulaminu Parlamentu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski w dniu 27 kwietnia 2006 r., uznając tym samym za zakończoną procedurę przewidzianą w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

STWIERDZA:

Artykuł

Budżet korygujący nr 1 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2006 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2006 r.

Przewodniczący

J. BORRELL FONTELLES

8.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 155/3

OSTATECZNE PRZYJĘCIE BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 1 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2006

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Wprowadzenie i finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 15

STAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W PODZIALE NA SEKCJE

Sekcja III: Komisja

— Wydatki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Tytuł 13: Polityka regionalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 155 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.