Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 18

Tytuł:

Zalecenie Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG (1)

Data ogłoszenia:2006-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 18

Strona 1 z 2
L 158/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2006

ZALECENIE KOMISJI z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/406/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, NINIEJSZYM ZALECA:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 6 ust. 3 akapit drugi zdanie drugie,


W celu zastosowania przepisów art. 6 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 76/768/EWG państwa członkowskie powinny kierować się następującymi wytycznymi.

1. Główne zasady Stosowanie oznaczeń na produkcie kosmetycznym nie powinno wprowadzać konsumenta w błąd. Konsument powinien uzyskiwać realne korzyści ze świadomego wyboru na podstawie oznaczenia na etykiecie „produkt nietestowany na zwierzętach”. Informacje powinny być przydatne dla konsumenta.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 6 ust. 3 dyrektywy Rady 76/768/EWG stanowi, że producent lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu kosmetycznego na rynek Wspólnoty może skorzystać z możliwości umieszczenia, na opakowaniu produktu lub innym dokumencie, informacji, etykiecie lub opasce dołączonej lub odnoszącej się do produktu, oznaczenia, że nie był on testowany na zwierzętach, jedynie wówczas, gdy producent i jego dostawcy nie stosowali ani nie zlecali testów produktu gotowego, prototypu ani żadnego z jego składników na zwierzętach w celu wytworzenia nowych produktów kosmetycznych.

Stosowanie przedmiotowych oznaczeń nie powinno prowadzić do nieuczciwej konkurencji między producentami i/lub dostawcami wykorzystującymi powyższe oznaczenia jako narzędzia marketingowe.

2. Dobrowolne umieszczanie oznaczeń Zgodnie z art. 6 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 76/768/EWG producent lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu na rynek może skorzystać z możliwości umieszczenia oznaczenia, że nie przeprowadzano testów na zwierzętach. W związku z powyższym ani producent, ani osoba odpowiedzialna za wprowadzenie produktu na rynek nie ma obowiązku umieszczania takiego oznaczenia. Jest to możliwość oferowana wyżej określonym osobom, jeśli spełnione są wymogi art. 6 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 76/768/EEC, z uwzględnieniem niniejszych wytycznych.

(2)

Istnieje zatem możliwość umieszczenia na produkcie oznaczenia, że nie przeprowadzano testów na zwierzętach w celu jego wytworzenia.

(3)

Konieczne jest ustalenie wytycznych w celu zapewnienia stosowania wspólnych kryteriów stosowania powyższych oznaczeń, ich jednolitego rozumienia, a w szczególności w celu zapewnienia, że oznaczenia te nie będą wprowadzać w błąd konsumenta ani prowadzić do nieuczciwej konkurencji między producentami.

3. Interpretacja wymogów określonych w art. 6 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 76/768/EWG

(4)

Ponadto ogólne zrozumienie postanowień art. 6 ust. 3 akapit drugi dyrektywy 76/768/EWG, przy dobrej współpracy administracyjnej, ułatwi jednolite wdrożenie przez organy kontroli. Pozwoliłoby to zapobiec na przykład zakłóceniom na rynku wewnętrznym. Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

W celu zachowania jasności poniżej przywołane zostały definicje niektórych terminów stosowanych w niniejszych wytycznych:

(5)

— „produkt kosmetyczny” oznacza „produkt kosmetyczny” w rozumieniu art. 1 dyrektywy 76/768/EWG,

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/80/WE (Dz.U. L 303 z 22.11.2005, str. 32).

— „gotowy produkt kosmetyczny” oznacza „gotowy produkt kosmetyczny” w rozumieniu art. 3 dyrektywy 76/768/EWG,

10.6.2006

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 20 z 200610.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/407/WPZiB z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200610.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/734/WE, 2005/758/WE, 2005/759/WE, 2005/760/WE, 2006/247/WE oraz 2006/265/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2177) (1)

 • Dz. U. L158 - 13 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L158 - 12 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L158 - 11 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L158 - 9 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L158 - 3 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.