Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 852/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2006-06-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 9

10.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 852/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006, będą traktowane w ramach systemu ustanowionego wspomnianym rozporządzeniem, a dokładniej w ramach programu całościowego, o którym mowa w jego art. 24 ust. 1.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 30,

(4)

Należy zatem zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 (5) w celu wprowadzenia środków przejściowych niezbędnych do zapewnienia płynnego przejścia od systemu obowiązującego na 2005 r. do środków ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 247/2006.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 zastępuje obecny system na rzecz regionów najbardziej oddalonych, przewidziany rozporządzeniami Rady (WE) nr 1452/2001 (2), (WE) nr 1453/2001 (3) i (WE) nr 1454/2001 (4), oraz uchyla te rozporządzenia. Zgodnie z art. 33 wspomniane rozporządzenie stosuje się do każdego danego państwa członkowskiego począwszy od dnia powiadomienia przez Komisję o zatwierdzeniu całościowego programu, o którym mowa w art. 24 ust. 1.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Dopłat Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 793/2006 dodaje się art. 52a:

(2)

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 przepisy rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 mają nadal zastosowanie do danego państwa członkowskiego do dnia powiadomienia przez Komisję o zatwierdzeniu całościowego programu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006. Właściwe jest wyjaśnienie, że środki przyjęte w celu realizacji rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 będą miały zastosowanie jedynie do tej daty.

„Artykuł 52a Środki przejściowe 1. Środki przyjęte w celu wykonania rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001 i które ważne są po dniu 31 grudnia 2005 r. mają nadal zastosowanie do danego państwa członkowskiego do dnia powiadomienia przez Komisję o zatwierdzeniu całościowego programu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006.

(3)

W tym kontekście należy przewidzieć, że wnioski złożone w ramach środków przyjętych w celu wykonania rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001, będące w toku w dniu powiadomienia o całościowym programie, o którym mowa

zmie305 zmiezmie-

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, str. 1. (2) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 11. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004 (Dz.U. L z 1.10.2004, str. 1). 3) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 26. Rozporządzenie ostatnio ( nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004. (4) Dz.U. L 198 z 21.7.2001, str. 45. Rozporządzenie ostatnio nione rozporządzeniem (WE) nr 1690/2004.

2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do wniosków złożonych w ramach środków przejściowych przyjętych w celu wykonania, w odniesieniu do roku 2006, rozporządzeń (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001 i (WE) nr 1454/2001, które są w toku w dniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, lub które zostały złożone po tej dacie.”.

(5) Dz.U. L 145 z 31.5.2006, str. 1.

L 158/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.6.2006

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 158 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L158 - 20 z 200610.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/407/WPZiB z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/643/WPZiB w sprawie misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu – AMM)

 • Dz. U. L158 - 18 z 200610.6.2006

  Zalecenie Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. ustanawiające wytyczne w zakresie stosowania oznaczeń wskazujących na brak testów na zwierzętach zgodnie z dyrektywą Rady 76/768/EWG (1)

 • Dz. U. L158 - 14 z 200610.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzje 2005/710/WE, 2005/734/WE, 2005/758/WE, 2005/759/WE, 2005/760/WE, 2006/247/WE oraz 2006/265/WE dotyczące niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2177) (1)

 • Dz. U. L158 - 13 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 855/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (cytryny)

 • Dz. U. L158 - 12 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 854/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2006 w odniesieniu do wykazu państw członkowskich, w których skup masła w trybie przetargu jest otwarty na okres do dnia 31 sierpnia 2006 r.

 • Dz. U. L158 - 11 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 853/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz wysokiej jakości świeżej, chłodzonej i mrożonej wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L158 - 3 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 851/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. określające pozycje, które należy uwzględnić pod poszczególnymi nazwami w planach kont, stanowiące załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1108/70 (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L158 - 1 z 200610.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 850/2006 z dnia 9 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.