Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

Data ogłoszenia:2006-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 1

Strona 1 z 91
20.1.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 16/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,


(2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególnosci jego art. 2, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia 26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów dorsza (3), w szczególności jego art. 6 i 8, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 811/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dla odnowy zasobów morszczuka północnego (4), w szczególności jego art. 5, uwzględniając wniosek Komisji,

(7)

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002, obowiązkiem Rady jest ustanowienie ogólnego dopuszczalnego połowóu (TAC) w podziale na łowiska lub grupy łowisk. Wielkości dopuszczalnych połowów należy przydzielić Państwom Członkowskim oraz państwom trzecim zgodnie z kryteriami ustanowionymi w art. 20 tego rozporządzenia. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania TAC oraz kwotami należy ustalić warunki szczegółowe, na podstawie których prowadzi się czynności połowowe. Należy ustanowić zasady i pewne procedury w zakresie gospodarki rybnej na poziomie wspólnotowym, aby Państwa Członkowskie mogły zagwarantować zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą. Artykuł 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zawiera definicje mające znaczenie dla przydzielania wielkości dopuszczalnych połowów. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 należy określić zasoby podlegające różnym środkom określonym w tym rozporządzeniu. Zgodnie z procedurą przewidzianą w porozumieniach lub protokołach w sprawie stosunków w dziedzinie rybołówstwa Wspólnota przeprowadziła konsultacje w sprawie praw połowowych z Norwegią (5), Wyspami Owczymi (6) oraz Grenlandią (7) . Wspólnota jest umawiającą się stroną wielu regionalnych organizacji rybołówstwa. Organizacje te zaleciły ustalenie ograniczeń połowowych oraz innych reguł dotyczących ochrony niektórych gatunków. Wspólnota powinna zatem wprowadzić takie zalecenia w życie.

(3)

(4)

(5)

(6)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych oraz, w szczególności, sprawozdania opracowanego przez Komitet NaukowoTechniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF).

(8)

(1) (2) (3) (4)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L

358, z 31.12.2002, str. 59 115, z 9.5.1996, str. 3 70, z 9.3.2004, str. 8 150, z 30.4.2004, str. 1

(5) (6) (7)

Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 48. Dz.U. L 226 z 29.8.1980, str. 12. Dz.U. L 29 z 1.2.1985, str. 9.

L 16/2

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.1.2006

Na dorocznym posiedzeniu w czerwcu 2005 r. Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego (IATTC) przyjęła ograniczenia połowowe dotyczące tuńczyka żółtopłetwego, opastuna oraz tuńczyka bonito, a także środki techniczne dotyczące podejścia do przyłowów. Chociaż Wspólnota nie jest członkiem IATTC, wprowadzenie tych środków jest konieczne w celu zapewnienia zrównoważonego zarządzania zasobami pod jurysdykcją tej organizacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L16 - 200 z 200620.1.2006

    Dodatek do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

  • Dz. U. L16 - 184 z 200620.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.