Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 184

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r.

Data ogłoszenia:2006-01-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 184

Strona 1 z 9
L 16/184

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r.

20.1.2006

ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem (TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zobowiązuje Radę do przyjęcia środków niezbędnych do zapewnienia dostępu do wód i zasobów oraz zrównoważonej działalności połowowej, z uwzględnieniem dostępnych opinii naukowych, a w szczególności sprawozdania przygotowanego przez Komitet Naukowy, Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa.

(8)

(EWG) nr 1381/87 z dnia 20 maja 1987 r. ustanawiającym szczegółowe zasady dotyczące oznakowania i dokumentacji statków rybackich (3), rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22 września 1983 r. ustanawiającym szczegółowe zasady zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie (4), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia 12 października 1993 r. ustanawiającym system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (5), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. ustanawiającym szczegółowe przepisy dotyczące satelitarnych systemów monitorowania statków (6), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2930/86 z dnia 22 września 1986 r. określającym parametry statków rybackich (7), rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3880/91 z dnia 17 grudnia 1991 r. w sprawie przekazywania przez Państwa Członkowskie prowadzące połowy na PółnocnoWschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (8) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 2187/2005 z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund (9) poprzez zastosowanie środków technicznych. W ramach wkładu w zachowanie zasobów rybnych, w 2006 r. należy wdrożyć pewne środki uzupełniające dotyczące kontroli i warunków technicznych połowów. Aby zapewnić środki utrzymania rybakom wspólnotowym, uniknąć zagrożenia zasobów oraz aby zapobiec innym możliwym trudnościom spowodowanym wygaśnięciem rozporządzenia (WE) nr 27/2005, ważne jest otwarcie tych łowisk z dniem 1 stycznia 2006 r. Biorąc pod uwagę pilność tej sprawy, konieczne jest odstąpienie od sześciotygodniowego okresu wspomnianego w pkt 3 części I Protokołu w sprawie roli parlamentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających Wspólnotę Europejską, Europejską Wspólnotę Węgla i Stali oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

(2)

Na mocy art. 20 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 obowiązkiem Rady jest ustanowienie ograniczeń możliwości połowowych na obszarach łowisk lub grupach takich obszarów, oraz rozdział tych możliwości między Państwa Członkowskie. W celu zapewnienia skutecznego zarządzania możliwościami połowowymi należy ustanowić specjalne warunki dla działań połowowych. Aby umożliwić Państwom Członkowskim zarządzanie statkami pływającymi pod ich banderą, należy ustanowić zasady i niektóre procedury gospodarki rybnej na poziomie Wspólnoty. Art. 3 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 zawiera definicje mające znaczenie dla rozdziału możliwości połowowych. Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96, konieczne jest określenie zasobów, do których mają zastosowanie środki ustanowione we wspomnianym rozporządzeniu. Możliwości połowowe powinny być stosowane zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym w tym zakresie, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 16 POZ 184 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L16 - 200 z 200620.1.2006

    Dodatek do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006 ustalającego wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

  • Dz. U. L16 - 1 z 200620.1.2006

    Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.