Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 luty 2006 r. ustanawiająca plan pracy dotyczący wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1)

Data ogłoszenia:2006-06-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 78

Strona 1 z 13
L 162/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 luty 2006 r. ustanawiająca plan pracy dotyczący wspólnotowego oznakowania ekologicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/402/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Zrewidowany plan pracy powinien zostać sporządzony na podstawie doświadczenia zdobytego podczas realizacji pierwszego planu pracy dotyczącego wspólnotowego oznakowania ekologicznego (2). Plan pracy powinien przeglądowi. być okresowo poddawany


uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 5,

(6)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 Przyjmuje się zrewidowany plan pracy dotyczący wspólnotowego oznakowania ekologicznego na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2007 r., przedstawiony w Załączniku. Artykuł 2

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że Komisja ma ustanowić plan pracy dotyczący wspólnotowego oznakowania ekologicznego.

(2)

Plan pracy powinien zawierać strategię opracowania programu wyznaczającego cele dla poprawy stanu środowiska oraz penetracji rynku, otwartą listę grup produktów, które powinny być uznane za priorytetowe dla wspólnotowego działania oraz plany koordynacji i współpracy pomiędzy wspólnotowym programem a innymi programami przyznawania oznakowania ekologicznego w państwach członkowskich.

Przegląd planu pracy zostanie zainicjowany przed 31 grudnia 2007 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do państw członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 luty 2006 r. W imieniu Komisji

Stravros DIMAS

(3)

Ponadto, plan pracy powinien określać środki dla realizacji strategii i zawierać planowane finansowanie programu.

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

(2) Dz.U. L 7 z 11.1.2002, str. 28.

14.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 162/79

ZAŁĄCZNIK PLAN PRACY DOTYCZĄCY WSPÓLNOTOWEGO OZNAKOWANIA EKOLOGICZNEGO WSTĘP Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne zostało wprowadzone w 1992 r. w celu zachęcenia przedsiębiorstw do opracowywania towarów i usług o zmniejszonym wpływie na środowisko w ciągu całego ich cyklu życia oraz dostarczania konsumentom lepszych informacji o tym wpływie. Program wspólnotowego oznakowania ekologicznego stanowi część obszerniejszej strategii mającej na celu promowanie zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Cel ten może zostać osiągnięty w kontekście „ram na rzecz zintegrowanej polityki produktowej ukierunkowanej na cykl życia”, wskazanej w szóstym programie działań na rzecz środowiska (6EAP). Najważniejszym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony oraz rozerwanie powiązania pomiędzy zanieczyszczeniem środowiska a rozwojem gospodarczym, a tym samym działanie w ramach Lizbońskiej Strategii Odnowy Gospodarczej i Społecznej (2000) (1) oraz Strategii Zrównoważonego Rozwoju (Göteborg, 2001) (2) Unii Europejskiej. Dokładniej, komunikat w sprawie „Zintegrowanej Polityki Produktowej” (3) (IPP) proponuje nową strategię dla wzmocnienia i ponownego skoncentrowania polityk ochrony środowiska dotyczących produktów oraz rozwoju rynku bardziej proekologicznych produktów. Wspólnotowe oznakowanie ekologiczne jest jednym z narzędzi, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu. W ramach programu oznakowania ekologicznego istnieje pokaźna ilość informacji i znaczne doświadczenie w zakresie polityki dotyczącej produktów opartej na założeniach ekologicznego cyklu życia, które powinny zostać udostępnione zainteresowanym stronom przy dalszym opracowywaniu metody Zintegrowanej Polityki Produktowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 162 POZ 78 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L162 - 20 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich oraz zasad administracyjnego i finansowego zarządzania projektami współfinansowanymi przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/3)

  • Dz. U. L162 - 11 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do systemów zarządzania i kontroli oraz procedur dokonywania korekt finansowych w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/2)

  • Dz. U. L162 - 1 z 200614.6.2006

    Decyzja Komisji z dnia 20 stycznia 2006 r. ustanawiająca szczegółowe zasady wykonania decyzji Rady 2004/904/WE w odniesieniu do warunków uprawniających do wydatków w kontekście działań współfinansowanych przez Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców wdrażany w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 51/1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.