Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 61

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków przejściowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2402) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-16


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 61

Strona 1 z 13
16.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 164/61

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków przejściowych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2402)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/416/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 66 ust. 2,


Ze względu na ogólnoświatową sytuację związaną z ptasią grypą, należy ustanowić środki przejściowe stosowane w gospodarstwach, w których podejrzewa się lub potwierdzono wystąpienie ogniska ptasiej grypy wywołanej wirusami HPAI wśród drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, w oczekiwaniu na transpozycję przez państwa członkowskie dyrektywy 2005/94/WE.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Ptasia grypa to poważna i wysoce zaraźliwa choroba drobiu i innego ptactwa spowodowana różnymi rodzajami wirusów będących częścią bardzo dużej rodziny wirusów o nazwie Influenzaviridae. Wirusy ptasiej grypy mogą również rozprzestrzeniać się na ssaki, włącznie z ludźmi, zazwyczaj w wyniku bezpośredniego kontaktu z zarażonym ptactwem. Aktualny stan wiedzy wskazuje, że zagrożenie dla zdrowia, jakie przedstawiają tak zwane wirusy grypy ptaków o niskiej zjadliwości (LPAI), jest niższe niż zagrożenie, jakie przedstawiają wirusy grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI), które pochodzą od mutacji niektórych LPAI.

Przewidziane w niniejszej dyrektywie przepisy przejściowe powinny umożliwić państwom członkowskim przyjęcie środków zwalczania choroby w odpowiedni i elastyczny sposób, uwzględniając różne poziomy zagrożenia, jakie stwarzają różne szczepy wirusów, prawdopodobnego oddziaływania społeczno-ekonomicznego rozważanych środków na sektor rolnictwa i inne sektory powiązane, jednocześnie zapewniając, że środki podjęte w ramach każdego konkretnego scenariusza rozwoju choroby są najodpowiedniejsze.

(6)

(2)

Wspólnotowe środki zwalczania ptasiej grypy wywołanej wirusami HPAI zostały ustanowione dyrektywą Rady 92/40/EWG z dnia 19 maja 1992 r. wprowadzającą wspólnotowe środki zwalczania influenzy drobiu (2) w celu zapewnienia ochrony zdrowia zwierząt oraz przyczynienia się do rozwoju sektora drobiowego.

Dla zapewnienia spójności i przejrzystości prawodawstwa wspólnotowego, ustalone w niniejszej decyzji środki przejściowe powinny uwzględniać środki zwalczania choroby przewidziane w dyrektywie 2005/94/WE, a definicje zawarte w wymienionej dyrektywie powinny mieć zastosowane do niniejszej decyzji.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(3)

Środki ustanowione dyrektywą 92/40/EWG zostały poddane gruntownemu przeglądowi w świetle najnowszej wiedzy naukowej dotyczącej zagrożeń, jakie ptasia grypa niesie ze sobą dla zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego, rozwoju nowych metod laboratoryjnych i szczepionek oraz doświadczeń zdobytych podczas ostatnich wybuchów ognisk tej choroby we Wspólnocie, a także w krajach trzecich. Biorąc pod uwagę ten przegląd, dyrektywa 92/40/EWG została uchylona i zastąpiona dyrektywą 2005/94/WE. Zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE państwa członkowskie są zobowiązane transponować jej przepisy do prawa krajowego do dnia 1 lipca 2007 r.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przedmiot i zakres 1. Niniejsza decyzja ustanawia niektóre środki przejściowe, które mają być stosowane w państwach członkowskich, w których podejrzewa się lub potwierdzono wystąpienie ogniska ptasiej grypy spowodowanej wirusami grypy ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI) wśród drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 164 POZ 61 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L164 - 51 z 200616.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2400) (1)

 • Dz. U. L164 - 27 z 200616.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzje 2001/881/WE i 2002/459/WE w odniesieniu do wykazu punktów kontroli granicznej (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2178) (1)

 • Dz. U. L164 - 26 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 882/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L164 - 25 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 881/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L164 - 23 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 880/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L164 - 21 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 879/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych przetworów mlecznych, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L164 - 20 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 878/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L164 - 18 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 877/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L164 - 13 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 876/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L164 - 12 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 29. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L164 - 10 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 874/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L164 - 8 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 873/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 16 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L164 - 5 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 872/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 16 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L164 - 3 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 871/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustalające rzeczywistą produkcję bawełny nieodziarnionej i związaną z tym obniżkę cen orientacyjnych na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L164 - 1 z 200616.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 870/2006 z dnia 15 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.