Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 1

Tytuł:

Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

Data ogłoszenia:2006-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 1

Strona 1 z 5
20.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DECYZJA NR 895/2006/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria


PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Przepisy te są jednak wiążące dla nowych państw członkowskich od dnia przystąpienia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 62 ust. 2,

(3)

uwzględniając wniosek Komisji,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1),

(4)

W związku z tym nowe państwa członkowskie są zobowiązane do wydawania wiz krajowych na wjazd lub przejazd tranzytem przez ich terytorium obywatelom państw trzecich posiadającym wizę jednolitą, wizę na pobyt długoterminowy lub zezwolenie na pobyt wydane przez państwo członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen lub posiadającym podobny dokument wydany przez inne nowe państwa członkowskie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Aktu przystąpienia z 2003 r. państwa członkowskie, które przystąpiły do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 r., zobowiązane są od tego dnia nałożyć obowiązek wizowy na obywateli państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (2).

(5)

Posiadacze dokumentów wydanych przez państwa członkowskie w pełni wprowadzające w życie dorobek Schengen oraz przez nowe państwa członkowskie nie stanowią żadnego ryzyka dla nowych państw członkowskich z uwagi na wszystkie niezbędne kontrole, jakim zostali poddani przez inne państwa członkowskie. Aby nie nakładać nieuzasadnionego, dodatkowego obciążenia administracyjnego na nowe państwa członkowskie, powinny zostać przyjęte wspólne przepisy upoważniające nowe państwa członkowskie do jednostronnego uznawania tych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi oraz do ustanowienia uproszczonego systemu kontroli osób na granicach zewnętrznych opartego na jednostronnym uznawaniu równorzędnego statusu dokumentów.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r. przepisy dorobku Schengen dotyczące warunków i kryteriów wydawania jednolitych wiz krótkoterminowych oraz przepisy dotyczące wzajemnego uznawania wiz i równorzędnego statusu zezwoleń na pobyt i wiz stosowane są w nowych państwach członkowskich dopiero po przyjęciu stanowiącej o tym decyzji Rady.

Wspólne przepisy powinny mieć zastosowanie w okresie przejściowym do dnia określonego w decyzji Rady, o której mowa w art. 3 ust. 2 akapit pierwszy Aktu przystąpienia z 2003 r.

(6)

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 6 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 1 czerwca 2006 r. (2) Dz.U. L 81 z 21.3.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 851/2005 (Dz.U. L 141 z 4.6.2005, str. 3).

Uznanie dokumentu powinno ograniczać się do celów przejazdu tranzytem przez terytorium jednego lub kilku nowych państw członkowskich i nie powinno mieć wpływu na możliwość wydania przez nowe państwo członkowskie wizy krajowej na pobyt krótkoterminowy. Zgodnie z Aktem przystąpienia z 2003 r. uczestnictwo we wspólnym systemie nie powinno być obowiązkowe ani nie powinno nakładać na nowe państwa członkowskie dodatkowych obowiązków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L167 - 31 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 4/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

 • Dz. U. L167 - 29 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 3/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L167 - 26 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 20 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 24 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 22 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L167 - 20 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L167 - 18 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 230910

 • Dz. U. L167 - 16 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

 • Dz. U. L167 - 14 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L167 - 8 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.