Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 16

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

Data ogłoszenia:2006-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 16

L 167/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

liczba kilowatodni nie przekracza poziomu z 2003 r., obliczonego jako kilowatodni w odniesieniu do każdego roku, a całkowite dopuszczalne połowy (TAC) na 2006 r. ustala się na 300 000 ton. Całkowita liczba kilowatodni w odniesieniu do każdego roku obliczona jest jako iloczyn liczby dni przebywania na obszarze i mocy zainstalowanego silnika w kilowatach.


(3)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i art. 7 ust. 4,

STECF oszacował liczebność dobijakowatych w 2005 r. na nie mniej niż 324 000 milionów osobników w wieku 0. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 51/2006.

(4)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Limity połowowe i ograniczenia nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty) są tymczasowo określone w załącznikach IA i IID do rozporządzenia (WE) nr 51/2006.

1) w załączniku IA wprowadza się zmiany z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia;

zgodnie

2) w załączniku IID pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Każde państwo członkowskie gwarantuje, że liczba kilowatodni w 2006 r. w odniesieniu do statków pływających pod jego banderą lub zarejestrowanych we Wspólnocie nie przekroczy poziomu z 2003 r., obliczonego zgodnie z pkt 4 lit. a).”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Zgodnie z pkt 6 załącznika IID do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 Komisja dokonuje przeglądu limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego na 2006 r. na podstawie opinii Komitetu Naukowo-Technicznego i Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF) na temat liczebności dobijakowatych w Morzu Północnym w 2005 r. W przypadku gdy STECF oszacował liczebność dobijakowatych w Morzu Północnym na 300 000 milionów do 500 000 milionów osobników w wieku 0,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1.

20.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/17

ZAŁĄCZNIK W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany: pozycja dotycząca dobijakowatych w strefach IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty) otrzymuje następujące brzmienie:

Gatunek: Dobijakowate

Ammodytidae „Dania Zjednoczone Królestwo Wszystkie państwa członkowskie WE Norwegia TAC

______________ (1) (2) (3) (4)

Strefa: IIa (wody WE) (1) IIIa, IV (wody WE) (1) SAN/2A3A4

282 989 6 186 10 825 (2) 300 000 0 (3) (4) 300 000 TAC analityczny. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. Z wyjątkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa. Do połowu na Morzu Północnym. Podlega przeglądowi w 2006 r.”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L167 - 31 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 4/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

 • Dz. U. L167 - 29 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 3/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L167 - 26 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 20 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 24 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 22 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L167 - 20 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L167 - 18 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 230910

 • Dz. U. L167 - 14 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L167 - 8 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

 • Dz. U. L167 - 1 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.