Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 18

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 230910

Data ogłoszenia:2006-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 18

L 167/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 2309 10

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


zarządzania kontyngentami taryfowymi przeznaczonymi do wykorzystania zgodnie z porządkiem chronologicznym według dat zgłoszeń celnych oraz do monitorowania przywozu w ramach systemu preferencyjnego. Aby zharmonizować zarządzanie tym nowym kontyngentem taryfowym z podobnymi kontyngentami, zarządzanie to powinno być włączone do odpowiednich przepisów.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1,

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 2133/2001 (5).

uwzględniając decyzję Rady 2006/333/WE z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z art. XXIV ust. 6 i art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. dotyczącego zmiany koncesji na listach koncesyjnych Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej w ramach ich przystąpienia do Unii Europejskiej (2) i w szczególności jej art. 2,

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2133/2001 dodaje się następujący wiersz:

a także mając na uwadze, co następuje:

Wielkość kontyngentu Opis towarów (waga netto w tonach)

(1)

Porozumienie zawarte pomiędzy Wspólnotą a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (3), przyjęte decyzją Rady 2006/333/WE, przewiduje na każdy rok kalendarzowy począwszy od 2006 r., kontyngent taryfowy na przywóz niektórych karm dla psów lub kotów, objętych kodem CN 2309 10, z obowiązującą stawką celną w wysokości 7 % ad valorem.

Numer porządkowy

Kod CN

Stawka celna

Pochodzenie

„09.0089

(2)

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/1992 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (4) zawiera zasady

2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70

Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej

2 058

7 % ad valorem

Wszystkie państwa trzecie (erga omnes)”

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji WE nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11). (2) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 13. (3) Dz.U. L 124 z 11.5.2006, str. 15. (4) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem nr 402/2006 (Dz.U. L 70 z 9.3.2006, str. 35).

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Dz.U. L 287 z 31.10.2001, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem nr 777/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 50).

20.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/19

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L167 - 31 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 4/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

 • Dz. U. L167 - 29 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 3/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L167 - 26 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 20 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 24 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 22 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L167 - 20 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L167 - 16 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

 • Dz. U. L167 - 14 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L167 - 8 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

 • Dz. U. L167 - 1 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.