Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 31

Tytuł:

Decyzja nr 4/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych

Data ogłoszenia:2006-06-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 31

20.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 167/31

DECYZJA NR 4/JP/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY W SPRAWIE WZAJEMNEGO UZNAWANIA MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A JAPONIĄ z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie produktów elektrycznych (2006/421/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Umowę w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią, w szczególności jej art. 8 ust. 3 lit. a) i art. 9 ust. 1 lit. b), a także mając na uwadze fakt, że Wspólny Komitet ma podjąć decyzję o wpisaniu instytucji oceny zgodności do załącznika sektorowego,


STANOWI, CO NASTĘPUJE:

1) Wskazaną poniżej instytucję oceny zgodności wpisuje się do rejestru w załączniku sektorowym w sprawie produktów elektrycznych, w odniesieniu do produktów i procedur oceny zgodności, jak określono poniżej.

Nazwa, skrót i dane kontaktowe instytucji oceny zgodności: Nazwa: UL Apex Co., Ltd Skrót: ULA Tel. (0081) 596 24 8116 Faks (0081) 596 24 8025 E-mail: emc.jp@jp.ul.com Adres: 4383-326 Asama-cho Ise-shi Mie 516-0021, Japonia Strona internetowa: http://www.ulapex.jp/ Osoba kontaktowa w instytucji oceny zgodności: HASHIMOTO Tetsuya

Zakres wpisu do rejestru dotyczący produktów i procedur oceny zgodności: Produkty: 1) Produkty elektryczne z przeznaczeniem do wykorzystania w środowisku mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (z wyjątkiem produktów, które nie posiadają indywidualnych zharmonizowanych standardów) 2) Produkty elektryczne z przeznaczeniem do wykorzystania w przemyśle (z wyjątkiem produktów, które nie posiadają indywidualnych zharmonizowanych standardów) 3) Systemy alarmowe 4) Sprzęty elektryczne służące do pomiaru, kontroli i do użycia laboratoryjnego 5) Odbiorniki RTV oraz związane z nimi wyposażenie 6) Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, urządzenia przenośne i podobne sprzęty 7) Sprzęt IT 8) Przemysłowe, naukowe oraz medyczne urządzenia o częstotliwości radiowej 9) Zasilacze niskiego napięcia prądu stałego 10) Dźwigi, schody ruchome i chodniki ruchome Procedury oceny zgodności: Procedury oceny zgodności zgodnie z dyrektywą Rady 89/336/EWG z dnia 3 maja 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej wraz ze zmianami.

L 167/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.6.2006

2) Niniejszą decyzję sporządzaną w dwóch egzemplarzach podpisują współprzewodniczący. Niniejsza decyzja staje się skuteczna od daty złożenia ostatniego z wymaganych podpisów. Podpisano w Tokio, dnia 14 grudnia 2005 r. W imieniu Japonii

Komiko ICHIKAWA

Podpisano w Brukseli, dnia 14 marca 2006 r. W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Andra KOKE

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 167 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L167 - 29 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 3/JP/2005 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy w sprawie wzajemnego uznawania między Wspólnotą Europejską a Japonią z dnia 14 marca 2006 r. odnosząca się do wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach załącznika sektorowego w sprawie końcowych urządzeń telekomunikacyjnych i sprzętu radiowego

 • Dz. U. L167 - 26 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 903/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 20 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 24 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 902/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 lipca do 30 września 2006 r.

 • Dz. U. L167 - 22 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 901/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L167 - 20 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 900/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L167 - 18 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 899/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2133/2001 otwierające i ustalające zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi i pułapami taryfowymi w sektorze zbóż, w odniesieniu do otwarcia wspólnotowego kontyngentu taryfowego na niektóre karmy dla psów lub kotów objęte kodem CN 230910

 • Dz. U. L167 - 16 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 898/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych i ograniczeń nakładu połowowego dla dobijakowatych w strefach ICES IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne Wspólnoty)

 • Dz. U. L167 - 14 z 200620.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 897/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L167 - 8 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 896/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez państwa członkowskie niektórych zezwoleń na pobyt wydawanych przez Szwajcarię i Liechtenstein do celów przejazdu tranzytem przez ich terytorium

 • Dz. U. L167 - 1 z 200620.6.2006

  Decyzja nr 895/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. wprowadzająca uproszczony system kontroli osób na granicach zewnętrznych oparty na jednostronnym uznawaniu przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację niektórych dokumentów za równorzędne z ich wizami krajowymi do celów przejazdu tranzytem przez ich terytoria

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.