Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2006-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 14

L 168/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 grudnia 2003 r. dotyczące rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1), w szczególności jego art. 2 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych ustanowionego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 ustanawiają metodologię oraz program przekazywania danych dotyczących rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (EAA). W związku ze zmianami europejskiego systemu rachunków (ESA 95) w kwestii zapisywania usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) należy uaktualnić metodologię EAA, aby utrzymać ich spójność z ESA, centralnymi ramami rachunków narodowych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 138/2004.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 33 z 5.2.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 306/2005 (Dz.U. L 52 z 25.2.2005, str. 9).

(2) Dz.U. L 179 z 7.8.1972, str. 1.

21.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/15

ZAŁĄCZNIK I Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 zostaje zmieniony w następujący sposób: 1) Skreśla się ust. 2.096.

2) Po ust. 2.107 dodaje się ustęp w następującym brzmieniu: „j) Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM) 2.107.1. Zgodnie z konwencją ESA 95 wartość stosowanych przez sektor rolnictwa usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) należy zapisywać jako konsumpcję pośrednią sektora rolnictwa (zob. ESA 95, załącznik I).”.

3) Tytuł ust. 2.108 otrzymuje następujące brzmienie: „k) Inne towary i usługi”.

4) Ustęp 2.108 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie: „i) Zafakturowane opłaty bankowe (bez odsetek od pożyczek bankowych)”.

5) Ustęp 3.079 otrzymuje następujące brzmienie: „3.079. Ponieważ wartość usług świadczonych przez pośredników finansowych rozkłada się na wielu klientów, faktyczne płatności lub wpływy z odsetek do lub od pośredników finansowych powinny podlegać korekcie, aby wyeliminować marże, które reprezentują domniemane opłaty nałożone przez pośredników finansowych. Szacowana wartość tych kosztów winna być odjęta od odsetek płaconych przez pożyczkobiorców na rzecz pośredników finansowych i dodana do odsetek otrzymywanych przez depozytariuszy. Koszty te są uważane za wynagrodzenie za usługi świadczone przez pośredników finansowych ich klientom, a nie jako wypłata odsetek (patrz: ust. 2.107.1 oraz ust. 2.108 lit. i); ESA 95, Dodatek I, 4.51).”.

ZAŁĄCZNIK II W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 pozycję 19.10 „Inne dobra i usługi” zastępuje się następującymi dwiema pozycjami:

Przekazanie danych dotyczące roku odniesienia n Pozycja Lista zmiennych Listopad rok n (estymacje) Styczeń rok n + 1 (estymacje) Wrzesień rok n + 1

„19.10 19.11

Usługi pośrednictwa finansowego mierzone pośrednio (FISIM) Inne towary i usługi

X X

X X

X X”

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 37 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

 • Dz. U. L168 - 33 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do wytwarzania i sprzedaży energiielektrycznej w Finlandii z wyłączeniem Wysp Alandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2337) (1)

 • Dz. U. L168 - 30 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 28 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L168 - 16 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L168 - 11 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 5 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (1)

 • Dz. U. L168 - 4 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 836/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 3 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 835/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 1 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.