Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

Data ogłoszenia:2006-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 37

21.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 czerwca 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii (2006/423/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty węglika krzemu objętego obecnie kodem CN 2849 20 00 i pochodzącego z Rumunii.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Komisja oficjalnie powiadomiła o wszczęciu postępowania zainteresowanych producentów eksportujących, importerów i stowarzyszenia importerów i eksporterów, przedstawicieli krajów wywozu, użytkowników, organizacje konsumenckie oraz producentów wspólnotowych, którzy wnieśli skargę. Zainteresowane strony otrzymały możliwość przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz złożenia wniosku o przesłuchanie w terminie określonym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania; do wszystkich zainteresowanych stron rozesłano również kwestionariusze.


(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 9,

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

a także mając na uwadze, co następuje:

B. WYCOFANIE SKARGI I ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA A. PROCEDURA (1) (6)

W dniu 17 maja 2005 r. Komisja otrzymała skargę dotyczącą dumpingu wyrządzającego szkodę w odniesieniu do przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii.

(7)

W dniu 1 marca 2006 r. CEFIC oficjalnie wycofała swoją skargę.

(2)

Skargę na mocy art. 4 ust. 1 i art. 5 ust. 4 rozporządzenia podstawowego wniosła Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego (CEFIC) w imieniu producentów wspólnotowych reprezentujących 100 % całkowitej produkcji węglika krzemu we Wspólnocie.

(8)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia podstawowego w przypadku wycofania skargi postępowanie może zostać zakończone, chyba że jego zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(3)

Skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu, jak również wynikające z niego istotne szkody, co zostało uznane za wystarczające uzasadnienie dla wszczęcia dochodzenia antydumpingowego.

Komisja stwierdziła, iż obecne postępowanie powinno zostać zakończone, ponieważ dochodzenie nie ujawniło żadnych okoliczności wskazujących, iż takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty. Zainteresowane strony zostały odpowiednio poinformowane i umożliwiono im przedstawienie uwag. Nie wpłynęły ponadto żadne uwagi wskazujące, że takie zakończenie nie leżałoby w interesie Wspólnoty.

(4)

Odpowiednio, poprzez opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) zawiadomienie (zawiadomienie o wszczęciu postępowania) Komisja wszczęła postępo-

(9)

Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2117/2005 (Dz.U. L 340 z 23.12.2005, str. 17). (2) Dz.U. C 159 z 30.6.2005, str. 4.

(1)

Komisja stwierdza zatem, iż postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu do Wspólnoty węglika krzemu pochodzącego z Rumunii powinno zostać zakończone bez nakładania środków antydumpingowych,

L 168/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.6.2006

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu CN 2849 20 00 i pochodzącego z Rumunii zostaje niniejszym zakończone. objętego obecnie kodem

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 33 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do wytwarzania i sprzedaży energiielektrycznej w Finlandii z wyłączeniem Wysp Alandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2337) (1)

 • Dz. U. L168 - 30 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 28 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L168 - 16 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L168 - 14 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L168 - 11 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 5 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (1)

 • Dz. U. L168 - 4 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 836/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 3 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 835/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 1 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.