Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (1)

Data ogłoszenia:2006-06-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 5

Strona 1 z 5
21.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 168/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

w części D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


(4)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (1), w szczególności jego art. 13 akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

Istnieje wymóg wymieniania substancji zapachowych mogących powodować alergie, jeżeli zostały one dodane w czystej formie. Nie ma jednak wymogu ich podawania, jeżeli zostały one dodane jako część składowa złożonych składników, takich jak olejki aromatyczne lub kompozycje zapachowe. W celu zapewnienia większej przejrzystości dla konsumentów substancje zapachowe mogące powodować alergie powinny być wymieniane niezależnie od sposobu, w jaki zostały one dodane do detergentu.

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów zapewnia swobodny obrót detergentami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, poprzez ustanowienie przepisów dotyczących całkowitej biodegradacji środków powierzchniowo czynnych stosowanych w detergentach oraz przepisów dotyczących oznakowania składników detergentów.

(5)

(2)

Niektóre z metod określonych w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 648/2004, np. referencyjna metoda ISO 14593, nadają się również do badania substancji, które są słabo rozpuszczalne w wodzie, jeżeli zapewnione jest właściwe rozpraszanie substancji. Więcej wskazówek na temat badania substancji, które słabo rozpuszczają się w wodzie, zawarto w normie ISO 10634. Jednakże należy wprowadzić dodatkową metodę badania, która znajduje zastosowanie w przypadku środków powierzchniowo czynnych, które słabo rozpuszczają się w wodzie. Proponowana dodatkowa metoda badania to norma ISO 10708:1997 „Jakość wody. Oznaczanie całkowitej tlenowej biodegradacji związków organicznych w środowisku wodnym”. Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) wydał opinię, zgodnie z którą norma ISO 10708 charakteryzuje się standardem równoważnym ze standardem metod już zawartych w załączniku III do wymienionego rozporządzenia i opowiedział się za jej stosowaniem.

Wykaz składników przeznaczony dla ogółu społeczeństwa określony w części D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 wymaga stosowania specjalistycznego nazewnictwa naukowego, co stanowi raczej utrudnienie niż pomoc dla ogółu społeczeństwa. Ponadto istnieją pewne niewielkie różnice pomiędzy informacjami dostępnymi dla ogółu społeczeństwa a informacjami dostępnymi dla personelu medycznego na mocy części C tego załącznika. Informacje dla ogółu społeczeństwa dotyczące składników powinny być bardziej zrozumiałe poprzez stosowanie nazewnictwa INCI, które już jest stosowane w odniesieniu do składników kosmetycznych, a części C i D powinny zostać ujednolicone.

(6)

Zawarta w rozporządzeniu definicja „detergentu” wyraźnie świadczy o tym, że zasady dotyczące oznakowania mają zastosowanie do wszystkich detergentów, niezależnie od tego, czy zawierają one środki powierzchniowo czynne, czy też nie. Część D załącznika VII do rozporządzenia (WE) nr 648/2004 ustanawia jednak inne zasady dla detergentów przemysłowych i instytucjonalnych, które zawierają środki powierzchniowo czynne, a inne dla tych, które takich środków nie zawierają. Różnica w wymaganiach dotyczących oznakowania niczemu nie służy i powinna zostać zlikwidowana.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 168 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L168 - 37 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. kończąca postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu węglika krzemu pochodzącego z Rumunii

 • Dz. U. L168 - 33 z 200621.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 19 czerwca 2006 r. stanowiąca, że art. 30 ust. 1 dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,energetyki, transportu i usług pocztowych stosuje się do wytwarzania i sprzedaży energiielektrycznej w Finlandii z wyłączeniem Wysp Alandzkich (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2337) (1)

 • Dz. U. L168 - 30 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 912/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L168 - 28 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 911/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L168 - 16 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 910/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 474/2006 ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady (1)

 • Dz. U. L168 - 14 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 909/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia (WE) nr 138/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego rachunków gospodarczych dla rolnictwa we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L168 - 11 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 908/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustalające wykaz reprezentatywnych rynków wieprzowiny we Wspólnocie

 • Dz. U. L168 - 4 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 906/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 836/2006 otwierające przetarg stały na odsprzedaż na rynku wspólnotowym pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 3 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 905/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 835/2006 w odniesieniu do ilości objętej przetargiem stałym na odsprzedaż na rynku Wspólnoty pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu polskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L168 - 1 z 200621.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.