Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2148/96 ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych

Data ogłoszenia:2006-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 10

Strona 1 z 2
L 169/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 915/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2148/96 ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

2148/96 dotyczące procedury kontroli fizycznej magazynów w odniesieniu do cukru.

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3492/90 z dnia 27 listopada 1990 r. ustanawiające czynniki, które należy uwzględnić w rocznych sprawozdaniach finansowych w odniesieniu do finansowania środków interwencyjnych w postaci składowania w magazynach publicznych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (1), w szczególności jego art. 8, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2148/96. Ponieważ interwencja w sektorze cukru rozpoczęła się w roku gospodarczym 2004/2005 przed ustanowieniem szczegółowych zasad inwentaryzacji, sposób organizowania zapasów cukru przez niektóre państwa członkowskie powoduje, że niezwykle trudno jest przeprowadzać inwentaryzację zgodnie z normalnymi procedurami. Zatem do zapasów cukru należy ustanowić przepisy przejściowe, począwszy od roku gospodarczego 2004/2005 i 2005/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu EFOGR,

(4)

Załącznik III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2148/96 (2) ustanawia zasady procedury kontroli fizycznej produktów rolnych składowanych w magazynach państwowych. Składowanie cukru w magazynach państwowych rozpoczęło się w 2005 r. zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1260/2001 z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (3) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1262/2001 z dnia 27 czerwca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/2001 w odniesieniu do zakupu i sprzedaży cukru przez agencje interwencyjne (4). Należy zatem ustalić nowe szczegółowe zasady w rozporządzeniu (WE) nr

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (2)

Artykuł 1 W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2148/96 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 337 z 4.12.1990, str. 3. (2) Dz.U. L 288 z 9.11.1996, str. 6. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 808/1999 (Dz.U. L 102 z 17.4.1999, str. 70). (3) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 39/2004 (Dz.U. L 6 z 10.1.2004, str. 16). (4) Dz.U. L 178 z 30.6.2001, str. 48. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 218/2006 (Dz.U. L 38 z 9.2.2006, str. 19).

22.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/11

ZAŁĄCZNIK W załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 2148/96 dodaje się następujące punkty: „VII – CUKIER LUZEM (*) A. Procedura kontroli fizycznej w odniesieniu do państwowych zapasów cukru, począwszy od roku gospodarczego 2006/2007: 1. Wybór silosów, pojemników lub komór elewatora, jakie mają być kontrolowane, reprezentujących co najmniej 5 % całkowitej ilości cukru luzem składowanej w magazynie państwowym. Wybór oparty jest na ewidencji stanów magazynowych agencji interwencyjnej, przy czym podmiot składujący nie powinien być o tym wcześniej poinformowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 56 z 200622.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2376) (1)

 • Dz. U. L169 - 48 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 47 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 36 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 26 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 25 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 21 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L169 - 19 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L169 - 17 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L169 - 15 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L169 - 14 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2006 r.

 • Dz. U. L169 - 13 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 704/2006

 • Dz. U. L169 - 8 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 1 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.