Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2376) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 56

Strona 1 z 2
L 169/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.6.2006

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2376)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/427/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 77/504/EWG z dnia 25 lipca 1977 r. w sprawie zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1 tiret pierwsze, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Metody oceny wartości użytkowej oraz metody oceny wartości genetycznej czystorasowych zwierząt hodowlanych gatunków bydła są ustanowione w załączniku I. Artykuł 2 Decyzja 86/130/EWG zostaje uchylona. Odesłania do uchylonej decyzji należy odczytywać jako odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku III. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzja Komisji 86/130/EWG z dnia 11 marca 1986 r. ustanawiająca metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (2) została znacząco zmieniona (3). Dla zapewnienia jasności i zrozumiałości powinna zostać skodyfikowana. Określenie metod oceny wartości użytkowej i metod oceny genetycznej bydła należy do obowiązków Komisji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zootechniki,

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

(3)

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 206 z 12.8.1977, str. 8. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 101 z 17.4.1986, str. 37. Decyzja zmieniona decyzją 94/515/WE (Dz.U. L 207 z 10.8.1994, str. 30). (3) Patrz: załącznik II.

22.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/57

ZAŁĄCZNIK I I. Właściwe władze państw członkowskich zobowiązane są zatwierdzić organy odpowiedzialne za ustanowienie zasad prowadzenia oceny wartości użytkowej i oceny wartości genetycznej oraz za publikację wyników oceny zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła. Nazwy zatwierdzonych organów muszą zostać podane do wiadomości Komisji i pozostałym państwom członkowskim. Organy te powinny w szczególności uwzględniać metody rejestrowania wyników, sposoby określania użytkowości, statystyczne metody analizy i parametry genetyczne używane do oceny każdej cechy. II. Rejestrowanie osiągnięć Wszystkie dane muszą być rejestrowane pod nadzorem uprawnionego organu. 1. Cechy produkcyjne wołowiny a) Ocena użytkowości własnej i/lub ocena potomstwa w stacji i) Podaje się metodę oceny i liczbę zwierząt. ii) W protokole z oceny podaje się następujące informacje: — warunki przyjmowania do stacji, — w stosownych przypadkach, wyniki oceny zwierząt w gospodarstwie, przed wprowadzeniem ich do stacji, — tożsamość właściciela ocenianych zwierząt, do celów oceny użytkowości własnej, — maksymalny wiek ocenianych zwierząt wprowadzanych do stacji i rozpiętość wieku zwierząt obecnie przebywających w stacji, — długość czasu adaptacji i okresy prowadzenia oceny w stacji, — rodzaj diety i system żywienia. iii) Rejestrowane cechy: minimalne cechy, jakie należy rejestrować, obejmują przyrost żywej wagi i rozwój tkanek mięśniowych (struktura wołowiny) oraz, jeżeli to możliwe, inne cechy, takie jak przetwarzanie paszy w organizmie zwierzęcym oraz cechy tuszy po uboju. Wyspecjalizowane jednostki mogą działać jako stacje pod nadzorem uprawnionego organu. b) Ocena terenowa (w gospodarstwie) Metoda oceny i metoda oceny wyników musi zostać podana przez uprawniony organ.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 169 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L169 - 48 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 47 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Bośnią i Hercegowiną dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 37 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 36 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania oraz tymczasowego stosowania Umowy między Wspólnotą Europejską a Serbią i Czarnogórą dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 26 z 200622.6.2006

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 25 z 200622.6.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Rumunią dotyczącej pewnych aspektów usług lotniczych

 • Dz. U. L169 - 21 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 921/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do wołowiny i cielęciny

 • Dz. U. L169 - 19 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 920/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla wieprzowiny

 • Dz. U. L169 - 17 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L169 - 15 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 918/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L169 - 14 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 917/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa do przywozu mrożonej wołowiny przeznaczonej do przetworzenia, składane w czerwcu 2006 r.

 • Dz. U. L169 - 13 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 916/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej mrożonej wołowiny i cielęciny, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 704/2006

 • Dz. U. L169 - 10 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 915/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2148/96 ustanawiające zasady oceny i monitorowania publicznych zapasów interwencyjnych produktów rolnych

 • Dz. U. L169 - 8 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 914/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L169 - 1 z 200622.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 913/2006 z dnia 19 czerwca 2006 r. zmieniające Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 2042/2000 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz systemów kamer telewizyjnych pochodzących z Japonii

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.