Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 927/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

Data ogłoszenia:2006-06-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 12

L 170/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.6.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 927/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie udostępnienia specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej ustanowionej w art. 1 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

Dostępne statystyki produkcji wskazują na wzrost ilości sprzedaży przetworów mlecznych dostarczanych skupującym oraz spadek sprzedaży bezpośredniej. Właściwe jest zatem udostępnienie specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji oraz określenie przydziału wynikających ilości do części dostaw krajowej ilości referencyjnej. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Artykuł 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 przewiduje udostępnienie od dnia 1 kwietnia 2006 r. specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji w zakresie, w jakim spożycie mleka i przetworów mlecznych na potrzeby własne gospodarstw w każdym z tych krajów spadło w latach 1998–2000, w zależności od kraju. Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 Republika Czeska, Estonia, Łotwa, Litwa, Węgry, Polska, Słowenia i Słowacja przedłożyły Komisji sprawozdanie szczegółowo przedstawiające skutki i tendencje procesu restrukturyzacji krajowego sektora mleczarskiego i w szczególności przejście z produkcji na cele spożycia w gospodarstwach na produkcję na potrzeby rynku. Jak wynika z wymienionych sprawozdań we wszystkich wymienionych państwach członkowskich nastąpiło zmniejszenie spożycia mleka i przetworów mlecznych w gospodarstwach.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Udostępnia się specjalną rezerwę restrukturyzacyjną dla Republiki Czeskiej, Estonii, Łotwy, Litwy, Węgier, Polski, Słowenii i Słowacji przewidzianą w art. 1 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003. Udostępnione ilości przedstawione są w Załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Ilości określone w Załączniku zostaną włączone do rezerwy krajowej zgodnie z art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1788/2003 i są przeznaczone na dostawy. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 2006 r.

(2)

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 123. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2217/2004 (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 1).

23.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 170/13

ZAŁĄCZNIK

(w tonach) Państwo członkowskie Wielkości specjalnej rezerwy restrukturyzacyjnej

Republika Czeska Estonia Łotwa Litwa Węgry Polska Słowenia Słowacja

55 788 21 885 33 253 57 900 42 780 416 126 16 214 27 472

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 170 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L170 - 25 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L170 - 23 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 932/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 23 czerwca 2006 r.

 • Dz. U. L170 - 21 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 931/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L170 - 19 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 930/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L170 - 17 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 929/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w czerwcu 2006 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i (WE) nr 1251/96

 • Dz. U. L170 - 14 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 928/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 32/2000 w odniesieniu do niektórych nowych wspólnotowych kontyngentów taryfowych przyjętych w ramach GATT

 • Dz. U. L170 - 8 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 926/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2535/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 odnośnie do ustaleń dotyczących przywozu mleka i przetworów mlecznych i otwarcia kontyngentów taryfowych

 • Dz. U. L170 - 7 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 925/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 30. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L170 - 5 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 924/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 874/2006

 • Dz. U. L170 - 3 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 923/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1164/2005, (WE) nr 1165/2005, (WE) nr 1168/2005, (WE) nr 1700/2005 i (WE) nr 1845/2005 otwierające stałe przetargi na odsprzedaż na rynku wspólnotowym kukurydzy znajdującej się w posiadaniu polskiej, węgierskiej, austriackiej, słowackiej i czeskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L170 - 1 z 200623.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 922/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.