Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

Data ogłoszenia:2006-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 1

Strona 1 z 4
27.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(5) (1)

Ponieważ statki dokonujące połowu morszczuka sieciami skrzelowymi w rejonach ICES VIa, b i VIIb, c, j, k oraz w podobszarze XII nie uczestniczyły w działaniach połowowych, które doprowadziły do zakazu korzystania z sieci skrzelowych na tych obszarach, należy zezwolić na kontynuowanie tych połowów w drodze odstępstwa od tego zakazu. Wspólnota odbyła konsultacje z Norwegią w sprawie zarządzania zasobami połowowymi śledzia norweskiego (atlantycko-skandynawskiego) o tarle wiosennym w północno-wschodniej części Oceanu Atlantyckiego, w szczególności w odniesieniu do uzgodnień w zakresie licencji, które należy wprowadzić w życie. Rozporządzenie (WE) nr 51/2006 powinno w związku z tym zostać odpowiednio zmienione,

(4)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 określa dopuszczalne wielkości połowów na 2006 r. i inne związane z nimi warunki dla pewnych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach gdzie wymagane są ograniczenia połowowe. W wyniku konsultacji przeprowadzonych dnia 23 lutego 2006 r. między Wspólnotą a Wyspami Owczymi osiągnięto porozumienie dotyczące wzajemnego dostępu do zasobów błękitka i śledzia w strefach połowowych każdej ze Stron. To porozumienie powinno zostać wprowadzone w życie.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załącznikach IA, IB i IV do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 1 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

U. HAUBNER

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (2) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1.

L 173/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2006

ZAŁĄCZNIK W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku IA pozycja dotycząca gatunku błękitek w strefach I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII oraz XIV (wody WE i wody międzynarodowe) otrzymuje następujące brzmienie: „Gatunek:

Błękitek Micromesistius poutassou Strefa: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, d, e, XII oraz XIV (wody WE i wody międzynarodowe) WHB/1 X 14

Dania Niemcy Hiszpania Francja Irlandia Niderlandy Portugalia Szwecja Zjednoczone Królestwo WE Norwegia Wyspy Owcze TAC

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

52 529 (5) (6) 20 424 (5) (6) 44 533 (5) (6) 36 556 (5) (6) 40 677 (5) (6) 64 053 (5) (6) 4 137 (5) (6) 12 994 (5) (6) 68 161 (5) (6) 344 063 (5) (6) 152 442 (1) (2) 45 000 (3) (4) 2 000 000

TAC analityczny. Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96. Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Można poławiać na wodach WE na obszarach II, IVa, VIa na północ od 56°30 ′N, VIb, VII na zachód od 12°W. Z których do 500 ton może składać się ze srebrzyka smukłego (Argentina spp.). Połowy błękitka mogą obejmować nieuniknione połowy srebrzyka smukłego (Argentina spp.) Można poławiać na wodach WE na obszarach VIa na północ od 56 30 ′N, VIb, VII na zachód od 12°W. Z których do 61 % można poławiać w Norweskiej Strefie Gospodarczej lub w strefie połowowej wokół Jan Mayen. Z których do 2,9 % można poławiać na wodach Wysp Owczych, strefa Vb.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 33 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

 • Dz. U. L173 - 31 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2421) (1)

 • Dz. U. L173 - 29 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2410)

 • Dz. U. L173 - 27 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2408)

 • Dz. U. L173 - 25 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

 • Dz. U. L173 - 20 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683) (1)

 • Dz. U. L173 - 16 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230) (1)

 • Dz. U. L173 - 15 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w czerwcu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L173 - 13 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIb, c, d (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L173 - 12 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L173 - 10 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L173 - 9 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L173 - 7 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.