Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 16

Strona 1 z 5
L 173/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2006

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230)

(Jedynie wersja w języku angielskim jest autentyczna) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/430/WE) W dniu 25 sierpnia 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. dotyczącego kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Pełen tekst decyzji w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod następującym adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html


I. WSTĘP (1) W dniu 15 marca 2005 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 139/2004 (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie połączeń”), Komisja otrzymała zgłoszenie w sprawie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Johnson & Johnson (zwane dalej „J & J”, USA) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Guidant Corporation (zwanym dalej „Guidant”, USA ) w drodze zakupu akcji. A. Strony (2) J & J jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych. W 2003 r. J & J zatrudniało 111 tys. pracowników na całym świecie, osiągając obroty rzędu 37 mld EUR. Zakres jego działalności obejmuje trzy główne sektory: dobra konsumpcyjne (18 % obrotów), farmaceutyki (47 % obrotów) oraz sprzęt i materiały medyczne („MD&D”, 36 % obrotów). Guidant jest przedsiębiorstwem zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych zajmującym się projektowaniem i opracowywaniem produktów medycznych stoso(4)

wanych w chorobach układu krążenia. W 2003 r. zatrudniało ono 12 tys. pracowników na całym świecie, osiągając obroty rzędu 3,3 mld EUR. Guidant działa głównie w czterech obszarach dynamicznie rozwijającego się rynku urządzeń medycznych stosowanych w chorobach układu krążenia, tj.: monitorowanie i leczenie zaburzeń rytmu pracy serca, kardiologia interwencyjna, wyroby wewnątrznaczyniowe i kardiochirurgia. B. Transakcja Koncentracja polega na przejęciu przez J & J całkowitej kontroli nad Guidant w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie połączeń. II. WŁAŚCIWE RYNKI (5) Wyniki badania rynku potwierdziły, że połączenie będzie miało największy wpływ na następujące sektory: 1) urządzenia stosowane w kardiologii interwencyjnej; 2) wyroby wewnątrznaczyniowe; 3) urządzenia stosowane w kardiochirurgii; 4) urządzenia do monitorowania i leczenia zaburzeń rytmu pracy serca. W ostatnim przypadku obszary działalności nie pokrywają się, ponieważ J & J nie działa w tym sektorze.

(3)

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

27.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/17

A. Właściwe rynki produktów 1) Urządzenia stosowane w kardiologii interwencyjnej (6) Urządzenia stosowane w kardiologii interwencyjnej przeznaczone są do leczenia chorób wieńcowych przy wykorzystaniu mało inwazyjnych metod. W tej dziedzinie najważniejszym urządzeniem jest stent – mała rozprężalna rurka z metalowej siatki, umieszczana w zatkanej tętnicy wieńcowej w celu usunięcia blaszki miażdżycowej i wsparcia ścianek naczynia, umożliwiając tym samym prawidłowy przepływ krwi. Niepowlekane stenty metalowe (BMS) oraz stenty uwalniające leki antyproliferacyjne (DES) stanowią dwa oddzielne rynki produktów z następujących przyczyn: brak wyraźnej korelacji cen, brak zastępowalności po stronie popytu, znaczne różnice w wynikach badań klinicznych, odmienne systemy zwrotu kosztów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 33 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

 • Dz. U. L173 - 31 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2421) (1)

 • Dz. U. L173 - 29 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2410)

 • Dz. U. L173 - 27 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2408)

 • Dz. U. L173 - 25 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

 • Dz. U. L173 - 20 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683) (1)

 • Dz. U. L173 - 15 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w czerwcu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L173 - 13 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIb, c, d (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L173 - 12 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L173 - 10 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L173 - 9 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L173 - 7 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 1 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.