Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683) (1)

Data ogłoszenia:2006-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 20

Strona 1 z 7
L 173/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2006

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/431/WE)

Dnia 5 października 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE. Zgodnie z postanowieniami art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 (1) Komisja publikuje poniżej nazwy stron i główną treść decyzji wraz z określeniem kar, jakie nałożono, uwzględniając uzasadniony interes przedsiębiorstw w zakresie ochrony ich tajemnicy handlowej. Nieopatrzona klauzulą poufności wersja pełnego tekstu decyzji dostępna jest w autentycznych językach postępowania oraz w językach roboczych Komisji na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html


1. STRESZCZENIE NARUSZENIA PRZEPISÓW 1.1. Wprowadzenie (1) W wyniku skarg, jakie wpłynęły do Komisji ze strony niektórych pośredników francuskich, Komisja przyjęła w dniu 5 października 2005 r. decyzję na mocy art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1/2003 (zwaną dalej „decyzją”), skierowaną do spółek Automobiles Peugeot SA, producenta samochodów, oraz Peugeot Nederland NV (zwanej dalej „PNE”), jej filii odpowiedzialnej w 100 % za przywóz samochodów marki Peugeot do Niderlandów, w związku z naruszeniem art. 81 traktatu. Wymienione dwa przedsiębiorstwa w porozumieniu z dealerami będącymi członkami sieci Peugeot w Niderlandach naruszyły art. 81, wprowadzając dwa środki mające na celu utrudnienie sprzedaży transgranicznej samochodów pochodzących z tego kraju i przeznaczonych dla konsumentów zamieszkałych w innych państwach członkowskich, w szczególności we Francji. Pierwszy środek, stosowany w latach 1997–2003, stanowił system premii wypłacanych dealerom, dyskryminujący sprzedaż na wywóz, który ze względu na swój obiektywny sposób funkcjonowania wybiegał poza działania konieczne do zachęcenia dealerów niderlandzkich do podjęcia maksymalnych starań w celu zwiększenia sprzedaży na obszarze objętym zawartą z nimi umową. Drugi środek, stosowany w latach 1997–2001, polegał na wywieraniu nacisku przez Automobiles Peugeot SA na dealerów szczególnie aktywnych w zakresie sprzedaży na wywóz, który, stanowiąc środek bezpośredni, miał za zadanie wzmocnienie wpływu premii dyskryminacyjnej.

1.2. Fakty 1.2.1. Przedsiębiorstwa i produkt 1.2.1.1. P r z e d s i ę b i o r s t w a (2) Peugeot SA (zwana dalej „PSA”) jest drugim producentem samochodów w Europie; spółka ta osiągnęła wynoszący 15,5 % udział w sprzedaży w roku 2002 (samochody osobowe i lekkie pojazdy użytkowe), produkującym marki Peugeot i Citroën. Automobiles Peugeot SA to generalny producent samochodów, będący w 100 % filią PSA, projektujący i produkujący pojazdy marki Peugeot oraz prowadzący ich dystrybucję. W każdym z dwudziestu pięciu państw członkowskich za sprzedaż produktów i usług Peugeot odpowiada krajowa sieć dystrybucji detalicznej. W Niderlandach sieć tę utworzył i kieruje nią importer kontrolowany w 100 % przez Automobiles Peugeot SA, to jest PNE, z siedzibą w Ultrechcie w Niderlandach.

(3)

Niderlandzka sieć Peugeot składa się z dealerów i agentów ds. sprzedaży, związanych z siecią umowami. Liczba dealerów i agentów ds. sprzedaży będących członkami sieci Peugeot w Niderlandach zmniejszyła się znacznie w latach 1995–2003.

1.2.1.2. W ł a ś c i w y r y n e k (4)

(1) Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 411/2004 (Dz.U. L 68 z 6.3.2004, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 33 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

 • Dz. U. L173 - 31 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2421) (1)

 • Dz. U. L173 - 29 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2410)

 • Dz. U. L173 - 27 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2408)

 • Dz. U. L173 - 25 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

 • Dz. U. L173 - 16 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230) (1)

 • Dz. U. L173 - 15 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w czerwcu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L173 - 13 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIb, c, d (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L173 - 12 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L173 - 10 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L173 - 9 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L173 - 7 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 1 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.