Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

Data ogłoszenia:2006-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 25

27.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2006/432/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(6)

złożonego przez Niemcy, dokumentów potwierdzających dane liczbowe zawarte we wniosku oraz wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisję. Kwota wymieniona we wniosku złożonym przez Niemcy wynosi 3 256 879,80 DEM lub 1 665 216,19 EUR kosztów podstawowych oraz 16 978,40 DEM lub 8 680,92 EUR zaległości w płatnościach, w odniesieniu do których wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

a także mając na uwadze, co następuje:

W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r.

(1)

W 2001 r. w Niemczech wystąpiły przypadki klasycznego pomoru świń. Pojawienie się tej choroby stanowi poważne zagrożenie dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

(7)

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowane poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku kwota wydatków nie może być uznana jako koszty kwalifikowane.

(8)

Uwagi Komisji oraz sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych zostały przekazane Niemcom w formie pisemnej.

(3)

Decyzja Komisji 2003/492/WE z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (2) przyznała wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Niemiec w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń wprowadzonych w 2001 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Zgodnie z wymienioną decyzją przyznano pierwszą ratę w wysokości 440 000 EUR.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(5)

Na mocy wymienionej decyzji pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na podstawie wniosku

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. na mocy decyzji 2003/492/WE ustala się na 827 037,06 EUR kosztów podstawowych oraz 4 340,46 EUR zaległości w płatnościach.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 168 z 5.7.2003, str. 28.

L 173/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2006

Ponieważ zgodnie z decyzją 2003/492/WE przyznano już pierwszą ratę w wysokości 440 000 EUR, pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na 391 377,52 EUR. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 33 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

 • Dz. U. L173 - 31 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2421) (1)

 • Dz. U. L173 - 29 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2410)

 • Dz. U. L173 - 27 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2408)

 • Dz. U. L173 - 20 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683) (1)

 • Dz. U. L173 - 16 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230) (1)

 • Dz. U. L173 - 15 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w czerwcu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L173 - 13 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIb, c, d (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L173 - 12 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L173 - 10 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L173 - 9 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L173 - 7 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 1 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.