Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

Data ogłoszenia:2006-06-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 33

27.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 173/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2422)

(Jedynie teksty w językach niderlandzkim i francuskim są autentyczne)

(2006/436/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


dane liczbowe zawarte we wniosku oraz wyników kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisję. Kwota wymieniona we wniosku złożonym przez Belgię wynosi 18 035 727,78 EUR, w odniesieniu do której wkład finansowy Wspólnoty nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

(6)

W świetle powyższego należy teraz ustalić całkowitą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty w wydatki poniesione w związku ze zwalczaniem ptasiej grypy w Belgii w 2003 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W Belgii w 2003 r. wystąpiły przypadki ptasiej grypy. Pojawienie się tej choroby stanowi poważne zagrożenie dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

(7)

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję zgodnie ze wspólnotowymi przepisami weterynaryjnymi oraz warunkami przyznawania wspólnotowej pomocy finansowej wskazują, że cała zgłoszona we wniosku kwota wydatków nie może być uznana jako koszty kwalifikowane do wkładu finansowego Wspólnoty.

(2)

W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się tej choroby i jej możliwie najszybszego zwalczenia Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy w wydatki kwalifikowane poniesione przez państwo członkowskie w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach przewidzianych w decyzji 90/424/EWG.

(8)

Ostatnie uwagi Komisji, wnioski końcowe oraz sposób obliczenia kosztów kwalifikowanych zostały przekazanie Belgii dnia 21 lutego 2006 r.

(3)

Decyzja Komisji 2003/749/WE z dnia 10 października 2003 r. dotycząca wkładu finansowego Wspólnoty na rzecz zwalczania ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. (2) przyznała wkład finansowy Wspólnoty na rzecz Belgii w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania ptasiej grypy wprowadzonych w 2003 r.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Zgodnie z wymienioną decyzją przyznano pierwszą ratę w wysokości 3 000 000 EUR.

Artykuł 1 Całkowity wkład finansowy Wspólnoty w wydatki związane ze zwalczaniem ptasiej grypy w Belgii w 2003 r. na mocy decyzji 2003/749/WE ustala się na 8 088 508,16 EUR.

(5)

Na mocy wymienionej decyzji pozostała kwota wkładu finansowego Wspólnoty ustalana jest na podstawie wniosku złożonego przez Belgię w dniu 13 stycznia i 24 marca 2004 r., dokumentów potwierdzających

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją Rady 2006/53/WE (Dz.U. L 29 z 2.2.2006, str. 37). (2) Dz.U. L 271 z 22.10.2003, str. 19. Decyzja zmieniona decyzją 2004/18/WE (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, str. 81).

Ponieważ zgodnie z decyzją 2003/749/WE przyznano już pierwszą ratę w wysokości 3 000 000 EUR, pozostałą kwotę wkładu finansowego Wspólnoty ustala się na 5 088 508,16 EUR.

L 173/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.6.2006

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 173 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L173 - 31 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2005/710/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2421) (1)

 • Dz. U. L173 - 29 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Luksemburgu w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2410)

 • Dz. U. L173 - 27 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2002 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2408)

 • Dz. U. L173 - 25 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiająca wkład finansowy Wspólnoty w wydatki poniesione w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń w Niemczech w 2001 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2407)

 • Dz. U. L173 - 20 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 5 października 2005 r. w sprawie procedury stosowania art. 81 traktatu WE wobec Automobiles Peugeot SA oraz Peugeot Nederland NV (sprawy COMP/E2/36623 36820 37275 – SEP i inni przeciwko Automobiles Peugeot SA) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3683) (1)

 • Dz. U. L173 - 16 z 200627.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 25 sierpnia 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG (Sprawa COMP/M.3687 – Johnson & Johnson/Guidant) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3230) (1)

 • Dz. U. L173 - 15 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 947/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o pozwolenia na przywóz młodych byków opasowych, składane w czerwcu 2006 r. w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 800/2006

 • Dz. U. L173 - 13 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 946/2006 z dnia 23 czerwca 2006 r. ustanawiające zakaz połowów szprota w strefie ICES IIIb, c, d (wody terytorialne WE) przez statki pływające pod banderą Niemiec

 • Dz. U. L173 - 12 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 945/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1342/2003 ustalające specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu

 • Dz. U. L173 - 10 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 944/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. otwierające destylację w sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win we Włoszech

 • Dz. U. L173 - 9 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 943/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2707/2000 ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej do dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach edukacyjnych

 • Dz. U. L173 - 7 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 942/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L173 - 1 z 200627.6.2006

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 941/2006 z dnia 1 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do błękitka i śledzia

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.