Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 5

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

Data ogłoszenia:2006-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 5

28.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/5

DYREKTYWA RADY 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

zastąpią środki zawarte w art. 1 dyrektywy 2002/38/WE, niemożliwe jest przyjęcie nowych środków przed wygaśnięciem w dniu 30 czerwca 2006 r. środków obecnie obowiązujących.


uwzględniając dyrektywę Rady 2002/38/WE z dnia 7 maja 2002 r. zmieniającą oraz tymczasowo zmieniającą dyrektywę 77/388/EWG w odniesieniu do systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną (1), w szczególności jej art. 5,

(6)

uwzględniając wniosek Komisji,

W świetle przyjęcia takich szerszych środków w perspektywie krótko- lub średnioterminowej oraz w świetle wyników powyższej procedury przeglądowej, w interesie właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i w celu zapewnienia stałej eliminacji zakłócenia, stosowne jest, aby przepisy mające zastosowanie do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną, jak przewidziano w art. 1 dyrektywy 2002/38/WE, w dalszym ciągu miały zastosowanie do 31 grudnia 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7) (1)

Przegląd przewidziany w art. 5 dyrektywy 2002/38/WE został przeprowadzony.

Art. 5 dyrektywy 2002/38/WE przewiduje możliwość takiego przedłużenia terminu, z przyczyn praktycznych, przez Radę stanowiącą jednomyślnie na wniosek Komisji.

(2)

W wyniku tego przeglądu wydaje się, że przepisy art. 1 dyrektywy 2002/38/WE funkcjonują w sposób zadowalający i osiągnęły swój cel.

(8)

W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dyrektywę 2002/38/WE,

(3)

W dniu 29 grudnia 2003 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie miejsca świadczenia usług między podatnikami zmieniony wnioskiem Komisji z dnia 22 lipca 2005 r. w celu objęcia świadczenia usług przez podatników na rzecz usługobiorców niebędących podatnikami. Zgodnie ze zmienionym wnioskiem wszystkie usługi nadawcze i usługi świadczone drogą elektroniczną będą opodatkowane w miejscu konsumpcji.

(9)

Zważywszy na pilny charakter zagadnienia, w celu uniknięcia luki prawnej, należy bezwzględnie wyłączyć zastosowanie sześciotygodniowego okresu, o którym mowa w pkt I.3 Protokołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

(4)

W dniu 4 listopada 2004 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie uproszczenia zobowiązań wynikających z VAT, która będzie przewidywać elektroniczny mechanizm bardziej ogólny niż mechanizm przewidziany w dyrektywie 2002/38/WE w celu ułatwienia przestrzegania zobowiązań podatkowych w odniesieniu do usług transgranicznych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 Artykuł 4 dyrektywy 2002/38/WE otrzymuje brzmienie:

(5)

Pomimo osiągnięcia znaczących postępów mających na celu przyjęcie, na podstawie powyższych wniosków prawodawczych, niezbędnych szerszych środków, które

„Artykuł 4 Artykuł 1 stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.”.

(1) Dz.U. L 128 z 15.5.2002, str. 41.

L 174/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2006

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy ze skutkiem od dnia 1 lipca 2006 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów. Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie. 2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 9 z 200628.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/439/WPZiB z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L174 - 7 z 200628.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2875)

 • Dz. U. L174 - 3 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L174 - 1 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.