Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2875)

Data ogłoszenia:2006-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 7

28.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/7

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2875)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)


(2006/438/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wany jako pilotażowy, ponieważ doświadczenie w szczepieniu ochronnym tych gatunków jest ograniczone.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylającą dyrektywę 92/40/EWG (1), w szczególności jej art. 57 ust. 2,

(4)

Zgodnie z programem szczepień ochronnych zatwierdzonym decyzją 2006/148/WE szczepienie miało zakończyć się do dnia 1 kwietnia 2006 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2006/148/WE z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związanymi z nią przepisami dotyczącymi przemieszczania ptaków na terenie Francji (2) został zatwierdzony program szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1, przedłożony Komisji przez Francję w dniu 21 lutego 2006 r. („program szczepień ochronnych”), oraz określone zostały środki mające być zastosowane we Francji w przypadku przeprowadzania szczepień ochronnych.

W dniu 20 kwietnia 2006 r. Francja przedstawiła pierwsze obszerne sprawozdanie ze stosowania szczepień. Ponadto Francja zwróciła się o przedłużenie okresu stosowania szczepień ochronnych na niezmienionych warunkach do dnia 30 czerwca 2006 r. w celu nabycia dalszych doświadczeń oraz wiedzy epidemiologicznej; przedstawiła również odpowiednie zmiany programu szczepień ochronnych.

(5)

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu przedstawionym przez Francję Komisja ocenia, że do stosowania szczepień przeciwko rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N1 wśród kaczek i gęsi potrzebne jest większe doświadczenie praktyczne. Właściwe jest zatem zaakceptowanie przedstawionego przez Francję wniosku o przedłużenie okresu szczepień ochronnych do dnia 30 czerwca 2006 r.

(2)

Zgodnie z programem szczepień ochronnych Francja rozpoczęła szczepienie kaczek i gęsi przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1; projekt ten jest trakto(6)

Dz.U. L 10 z 14.1.2006, str. 16. (2) Dz.U. L 55 z 25.2.2006, str. 51.

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

L 174/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2006

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 2 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Artykuł 1 W decyzji 2006/148/WE art. 2 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „1. Zatwierdza się program szczepień ochronnych przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 (zwany dalej »programem szczepień ochronnych«), przewidujący stosowanie szczepień do dnia 30 czerwca 2006 r., przedłożony Komisji przez Francję w dniu 21 lutego 2006 r., wraz ze zmianą z dnia 20 kwietnia 2006 r.”.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 9 z 200628.6.2006

  Wspólne działanie Rady 2006/439/WPZiB z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

 • Dz. U. L174 - 5 z 200628.6.2006

  Dyrektywa Rady 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L174 - 3 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L174 - 1 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.