Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 9

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2006/439/WPZiB z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

Data ogłoszenia:2006-06-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 9

Strona 1 z 2
28.6.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 174/9

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2006/439/WPZiB z dnia 27 czerwca 2006 r. dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/121/WPZiB (2) w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie południowego Kaukazu. Zgodnie z tym wspólnym działaniem, mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Południowego Kaukazu powinien obejmować m.in. przyczynianie się do zapobiegania konfliktom, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów oraz intensyfikację dialogu między Unią Europejską a głównymi zainteresowanymi stronami w regionie,


Dnia 18 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/561/WPZiB (1) dotyczące dalszego wkładu Unii Europejskiej w proces rozstrzygnięcia konfliktu w Gruzji/Osetii Południowej, które wygasa w dniu 30 czerwca 2006 r. Wkład UE w misję OBWE w Gruzji wniesiony na mocy wspomnianego wspólnego działania skutecznie wspomógł funkcjonowanie stałych Sekretariatów po stronie gruzińskiej i południowoosetyjskiej pod egidą OBWE oraz ułatwiał spotkania w ramach Wspólnej Komisji Kontroli (WKK), która jest najistotniejszym forum w procesie rozstrzygnięcia konfliktu. OBWE i współprzewodniczący WKK zaapelowali o dalszą pomoc ze strony UE, zaś UE zgodziła się nadal wspierać finansowo proces rozstrzygnięcia konfliktu. UE uważa, że jej pomoc wzmocniła skuteczność roli, jaką odgrywa zarówno UE, jak i OBWE w procesie rozstrzygnięcia konfliktu, i dlatego udzielanie tej pomocy powinno być kontynuowane. UE przypomina o swym poparciu dla inicjatyw podjętych w celu pokojowego rozwiązania konfliktu i oczekuje, że WKK odegra pozytywną rolę w tym zakresie. UE zauważa, że WKK odgrywa rolę w działaniach związanych z przeprowadzaną pod przewodnictwem OBWE oceną potrzeb w strefie konfliktu gruzyjsko-osetyjskiego i w obszarach przylegających. Należy zapewnić odpowiednią widoczność wkładu UE w to przedsięwzięcie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

(2)

1. Unia Europejska przyczynia się do wzmocnienia procesu rozstrzygnięcia konfliktu w Osetii Południowej.

(3)

2. W tym celu Unia Europejska przekazuje OBWE swój wkład w celu finansowania posiedzeń WKK oraz innych mechanizmów w ramach WKK, umożliwienia organizacji konferencji pod egidą WKK oraz pokrycia części kosztów związanych z prowadzeniem dwóch Sekretariatów przez okres jednego roku.

Artykuł 2

(4)

Prezydencja, wspierana przez Sekretarza Generalnego Rady/ Wysokiego Przedstawiciela ds. WPZiB, jest odpowiedzialna za wprowadzenie w życie niniejszego wspólnego działania mając na względzie osiągnięcie jego celów, o których mowa w art. 1.

(5)

Artykuł 3 1. Wypłata pomocy finansowej przewidzianej na mocy niniejszego wspólnego działania jest uzależniona od przeprowadzania regularnych spotkań WKK oraz funkcjonowania pozostałych mechanizmów w ramach WKK w okresie dwunastu miesięcy od daty rozpoczęcia obowiązywania porozumienia finansowego, które zostanie zawarte pomiędzy Komisją a Misją OBWE w Gruzji. Ponadto obie strony – Gruzja i Osetia Południowa – powinny poczynić widoczne wysiłki w celu osiągnięcia rzeczywistego postępu politycznego na rzecz trwałego i pokojowego rozstrzygnięcia różnic pomiędzy nimi.

(2) Dz.U. L 49 z 21.2.2006, str. 14.

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 189 z 21.7.2005, str. 69.

L 174/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.6.2006

2. Komisji powierza się zadanie kontroli i oceny wdrażania wkładu finansowego UE, w szczególności w zakresie spełniania warunków określonych w ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 174 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L174 - 7 z 200628.6.2006

  Decyzja Komisji z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2006/148/WE w sprawie wprowadzenia szczepienia ochronnego przeciwko wysoce zjadliwej grypie ptaków H5N1 i związane z nią przepisy dotyczące przemieszczania ptaków na terenie Francji (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2875)

 • Dz. U. L174 - 5 z 200628.6.2006

  Dyrektywa Rady 2006/58/WE z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca dyrektywę 2002/38/WE w odniesieniu do okresu stosowania systemu podatku od wartości dodanej stosowanego do usług nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną

 • Dz. U. L174 - 3 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 949/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L174 - 1 z 200628.6.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 948/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.