Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

Data ogłoszenia:2006-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 15

Strona 1 z 2
1.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 991/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1870/2005 wprowadza się następujące zmiany:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2 oraz art. 34 ust. 1,

1) w art. 2 ust. 5 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Chińską Republiką Ludową zgodnie z art. XXIV:6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. (2) zatwierdzone decyzją Rady 2006/398/WE (3) przewiduje w odniesieniu do Chin zwiększenie o 20 500 ton kontyngentu taryfowego na czosnek objęty kodem CN 0703 20 00.

„c) w odniesieniu do tradycyjnych importerów, którzy nie podlegają pod lit. a) lub b), maksymalną ilość przywozu czosnku w trakcie jednego z pierwszych trzech zakończonych okresów przywozu, podczas którego otrzymali pozwolenia na przywóz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 565/2002 lub zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.”;

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

Wzrost ten powinien zostać uwzględniony w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1870/2005 (4).

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

(3)

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że niektóre przepisy rozporządzenia (WE) nr 1870/2005 dotyczące ilości referencyjnej, definicji importera, wniosków o wydanie pozwolenia na przywóz oraz informacji przekazywanych przez Komisję powinny zostać poprawione w celu zapewnienia ich większej przejrzystości.

„1. »Tradycyjni importerzy« oznaczają importerów będących osobami fizycznymi lub prawnymi, pojedynczymi osobami lub grupami podmiotów ustanowionymi zgodnie z prawem krajowym, którzy według państwa członkowskiego spełnili następujące warunki:

(4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1870/2005.

a) otrzymali pozwolenia na przywóz na mocy rozporządzenia (WE) nr 565/2002 lub niniejszego rozporządzenia na każdy z poprzednich trzech zakończonych okresów przywozu;

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

b) przywozili do Wspólnoty czosnek co najmniej przez dwa z poprzednich trzech zakończonych okresów przywozu;

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 154 z. 8.6.2006, str. 24. (3) Dz.U. L 154 z. 8.6.2006, str. 22. (4) Dz.U. L 300 z 17.11.2005, str. 19.

c) w ostatnim zakończonym okresie przywozu poprzedzającym ich wniosek przywieźli do Wspólnoty co najmniej 50 ton owoców i warzyw określonych w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96.”;

L 179/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2006

b) w ust. 3 lit. a) pkt i) otrzymuje następujące brzmienie: „i) przywozili czosnek z krajów pochodzenia innych niż nowe państwa członkowskie lub Wspólnota według stanu na dzień 30 kwietnia 2004 r. co najmniej przez dwa z poprzednich trzech zakończonych okresów przywozu;”; 3) w art. 7 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Całkowita ilość objęta wnioskami o pozwolenie typu »A«, złożonymi przez nowego importera w jakimkolwiek kwartale, nie może przekraczać o 10 % całkowitej ilości określonej w załączniku I dla tego kwartału i tego pochodzenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 55 z 20061.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L179 - 51 z 20061.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/631/WE przyjmującą środki dotyczące Liberii na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE w szczególnie nagłym, pilnym przypadku

 • Dz. U. L179 - 48 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 47 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L179 - 44 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L179 - 42 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 40 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 38 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 36 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L179 - 35 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 34 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 2 odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L179 - 32 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 12. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 30 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 12. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 28 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L179 - 26 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L179 - 24 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L179 - 22 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L179 - 20 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L179 - 18 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L179 - 3 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L179 - 1 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.