Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 44

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2005/2006

Data ogłoszenia:2006-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 44

L 179/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2006

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1006/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2005/2006

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Grecji, w szczególności jego protokół nr 4 dotyczący bawełny (1), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1051/2001 z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie pomocy produkcyjnej dla bawełny (2), w szczególności jego art. 2 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001 cena nieodziarnionej bawełny na rynku światowym była ustalana okresowo w trakcie roku gospodarczego 2005/2006.

(4)

Należy zatem ustalić na rok gospodarczy 2005/2006 kwoty pomocy dla każdego okresu, na który ustalona została cena nieodziarnionej bawełny na rynku światowym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1591/2001 z dnia 2 sierpnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla bawełny (3) przewiduje ustalenie nie później niż dnia 30 czerwca danego roku gospodarczego kwoty pomocy dla nieodziarnionej bawełny mającej zastosowanie do każdego okresu, na który została ustalona cena tego produktu na rynku światowym. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1051/2001, rozporządzeniem Komisji (WE) nr 871/2006 (4) ustalono na rok gospodarczy 2005/2006 rzeczywistą produkcję nieodziarnionej bawełny oraz wynikającą z tego obniżkę ceny orientacyjnej.

Artykuł 1 Na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. kwoty pomocy dla nieodziarnionej bawełny odpowiadające cenom na rynku światowym ustalonym w rozporządzeniach wymienionych w załączniku są ustalone w wymienionym załączniku począwszy od dnia wejścia w życie odpowiednich rozporządzeń.

(2)

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2006 r. W imieniu Komisji

J. L. DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Protokół zmieniony ostatnio rozporządzeniem Rady (WE) nr 1050/2001 (Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 1). (2) Dz.U. L 148 z 1.6.2001, str. 3. (3) Dz.U. L 210 z 3.8.2001, str. 10. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1486/2002 (Dz.U. L 223 z 20.8.2002, str. 3). (4) Dz.U. L 164 z 16.6.2006, str. 3.

1.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/45

ZAŁĄCZNIK POMOC DLA NIEODZIARNIONEJ BAWEŁNY

(w EUR/100 kg) Rozporządzenie Komisji ustalające ceny nieodziarnionej bawełny na rynku światowym Kwota pomocy Grecja Hiszpania Portugalia

1019/2005 (1) 1070/2005 (2) 1076/2005 (3) 1088/2005 (4) 1109/2005 (5) 1181/2005 (6) 1258/2005 (7) 1312/2005 (8) 1368/2005 (9) 1433/2005 (10) 1475/2005 (11) 1528/2005 (12) 1618/2005 (13) 1658/2005 (14) 1693/2005 (15) 1705/2005 (16) 1732/2005 (17) 1800/2005 (18) 1830/2005 (19) 1897/2005 (20) 1960/2005 (21) 2020/2005 (22) 2102/2005 (23) 2162/2005 (24) 30/2006 (25) 106/2006 (26) 176/2006 (27) 202/2006 (28) 245/2006 (29) 304/2006 (30)

61,205 59,036 60,451 60,497 61,985 62,144 62,170 62,786 63,404 63,129 62,814 62,275 61,353 61,535 59,010 60,581 60,806 61,511 61,044 60,918 61,473 61,343 61,463 60,969 60,873 60,675 60,673 58,663 58,572 58,165

61,737 59,568 60,983 61,029 62,517 62,676 62,702 63,318 63,936 63,661 63,346 62,807 61,885 62,067 59,542 61,113 61,338 62,043 61,576 61,450 62,005 61,875 61,995 61,501 61,405 61,207 61,205 59,195 59,104 58,697

84,485 82,316 83,731 83,777 85,265 85,424 85,450 86,066 86,684 86,409 86,094 85,555 84,633 84,815 82,290 83,861 84,086 84,791 84,324 84,198 84,753 84,623 84,743 84,249 84,153 83,955 83,953 81,943 81,852 81,445

L 179/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(w EUR/100 kg)

1.7.2006

Rozporządzenie Komisji ustalające ceny nieodziarnionej bawełny na rynku światowym

Kwota pomocy Grecja Hiszpania Portugalia

360/2006 (31) 376/2006 (32) 421/2006 (33) 459/2006 (34)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) Dz.U. L 170 z 1.7.2005, str. 51. Dz.U. L 174 z 7.7.2005, str. 71. Dz.U. L 175 z 8.7.2005, str. 15. Dz.U. L 177 z 9.7.2005, str. 34. Dz.U. L 183 z 14.7.2005, str. 78. Dz.U. L 189 z 21.7.2005, str. 34. Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 72. Dz.U. L 208 z 11.8.2005, str. 18. Dz.U. L 216 z 20.8.2005, str. 10. Dz.U L 226 z 1.9.2005, str. 9. Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 7. Dz.U. L 245 z 21.9.2005, str. 17. Dz.U. L 256 z 1.10.2005, str. 31. Dz.U L 266 z 11.10.2005, str. 56. Dz.U. L 271 z 15.10.2005, str. 38. Dz.U. L 273 z 19.10.2005, str. 16. Dz.U. L 276 z 21.10.2005, str. 33. Dz.U. L 288 z 29.10.2005, str. 50. Dz.U. L 295 z 11.11.2005, str. 8. Dz.U. L 302 z 19.11.2005, str. 34. Dz.U. L 315 z 1.12.2005, str. 6. Dz.U. L 324 z 10.12.2005, str. 25. Dz.U. L 335 z 21.12.2005, str. 38. Dz.U. L 342 z 24.12.2005, str. 69. Dz.U. L 6 z 11.1.2006, str. 29. Dz.U. L 17 z 21.1.2006, str. 13. Dz.U. L 27 z 1.2.2006, str. 16. Dz.U. L 32 z 4.2.2006, str. 43. Dz.U. L 40 z 11.2.2006, str. 12. Dz.U. L 49 z 21.2.2006, str. 6. Dz.U. L 59 z 1.3.2006, str. 42. Dz.U. L 62 z 3.3.2006, str. 21. Dz.U. L 72 z 11.3.2006, str. 14. Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 7.

58,872 60,396 60,674 61,123

59,404 60,928 61,206 61,655

82,152 83,676 83,954 84,403

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 55 z 20061.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L179 - 51 z 20061.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/631/WE przyjmującą środki dotyczące Liberii na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE w szczególnie nagłym, pilnym przypadku

 • Dz. U. L179 - 48 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 47 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L179 - 42 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 40 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 38 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 36 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L179 - 35 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 34 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 2 odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L179 - 32 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 12. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 30 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 12. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 28 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L179 - 26 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L179 - 24 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L179 - 22 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L179 - 20 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L179 - 18 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L179 - 15 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L179 - 3 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L179 - 1 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.