Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 51

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/631/WE przyjmującą środki dotyczące Liberii na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE w szczególnie nagłym, pilnym przypadku

Data ogłoszenia:2006-07-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 51

Strona 1 z 2
1.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/51

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca decyzję 2003/631/WE przyjmującą środki dotyczące Liberii na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE w szczególnie nagłym, pilnym przypadku (2006/450/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 300 ust. 2 akapit drugi,


(3)

art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE w szczególnie nagłym, pilnym przypadku (4) przewiduje przyjęcie nowych właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. b) i c) umowy o partnerstwie AKP–WE.

uwzględniając umowę o partnerstwie AKP–WE podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (1) (zwaną dalej „umową o partnerstwie AKP–WE”), uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranych w ramach Rady, w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu wykonania umowy o partnerstwie AKP–WE (2), w szczególności jej art. 3, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzja Rady 2002/274/WE z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zakończenia konsultacji z Liberią na mocy art. 96 i 97 umowy o partnerstwie AKP–WE (3) przewiduje przyjęcie właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) oraz art. 97 ust. 3 umowy o partnerstwie AKP–WE. Decyzja Rady 2003/631/WE z dnia 25 sierpnia 2003 r. przyjmująca środki dotyczące Liberii na mocy

(4)

Decyzja Rady 2005/16/WE (5), która zmienia decyzję 2003/631/WE, przedłuża okres obowiązywania właściwych środków do dnia 30 czerwca 2006 r.

Działania podjęte przez rząd Liberii w bardzo trudnych warunkach budżetowych świadczą o jego zaangażowaniu i chęci poprawy sytuacji zgodnie z zasadami dobrego sprawowania władzy, poszanowania praw człowieka i zasady praworządności. W związku z powyższym należy znieść odnośne środki podjęte na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE,

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Artykuł 1 Znosi się niniejszym właściwe środki przyjęte na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP–WE.

Artykuł 2

(2)

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3. Umowa zmieniona umową podpisaną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r. (Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4). (2) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 376. (3) Dz.U. L 96 z 13.4.2002, str. 23.

Kontynuowany jest intensywny dialog polityczny na podstawie art. 8 umowy o partnerstwie AKP–WE. Tematy, które będą poruszane w ramach takiego dialogu politycznego, są określone w piśmie do Prezydenta Liberii, zamieszczonym w Załączniku.

(4) Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 3. (5) Dz.U. L 8 z 12.1.2005, str. 12.

L 179/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.7.2006

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 czerwca 2006 r. W imieniu Rady

J. PRÖLL

Przewodniczący

1.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 179/53

ZAŁĄCZNIK

PISMO DO PREZYDENTA LIBERII Bruksela, … Szanowna Pani Ellen Johnson-Sirleaf Prezydent Liberii Szanowna Pani, W piśmie nr SGS4/15736 z dnia 23 grudnia 2004 r. Unia Europejska powiadomiła rząd Liberii o swoim zamiarze przedłużenia do dnia 30 czerwca 2006 r. okresu obowiązywania właściwych środków przyjętych przez Radę w dniu 25 sierpnia 2003 r. W piśmie tym określono, że środki zostaną uchylone po rozpoczęciu urzędowania przez demokratycznie wybrany rząd i prezydenta, ponoszących odpowiedzialność zgodnie z zasadami demokracji. Unia Europejska z zadowoleniem odnotowuje, że nowy rząd powołany w październiku i listopadzie 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 179 POZ 51 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L179 - 55 z 20061.7.2006

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej

 • Dz. U. L179 - 48 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1008/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 47 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1007/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L179 - 44 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1006/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające na okres od dnia 1 lipca 2005 r. do dnia 31 marca 2006 r. kwotę pomocy dla nieodziarnionej bawełny na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L179 - 42 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1005/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające refundacje wywozowe dla syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 40 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1004/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla cukru białego i cukru surowego wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L179 - 38 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1003/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 1 lipca 2006 r.

 • Dz. U. L179 - 36 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1002/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru na rok gospodarczy 2006/2007

 • Dz. U. L179 - 35 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1001/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalna kwotę pomocy do masła skoncentrowanego w ramach 12. zaproszenia do składania ofert w ramach stałego przetargu przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 34 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1000/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 2 odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego otwartego rozporządzeniem (WE) nr 796/2006

 • Dz. U. L179 - 32 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 999/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i masła skoncentrowanego w ramach 12. odrębnego zaproszenia do przetargu przeprowadzonego w ramach przetargu stałego przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 30 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 998/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 12. odrębnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu stałego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1898/2005

 • Dz. U. L179 - 28 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 997/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L179 - 26 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 996/2006 z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

 • Dz. U. L179 - 24 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 995/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L179 - 22 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 994/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L179 - 20 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 993/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L179 - 18 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 992/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L179 - 15 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 991/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1870/2005 otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L179 - 3 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 990/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

 • Dz. U. L179 - 1 z 20061.7.2006

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 989/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.