Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 1

Tytuł:

2006/443/WE:Decyzja Rady z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie opon bieżnikowanych

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 1

Strona 1 z 31
4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 181/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie opon bieżnikowanych (2006/443/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań („Zrewidowane porozumienie z 1958 r.”) (1), w szczególności jego art. 3 ust. 3, art. 4 ust. 2 tiret drugie i art. 4 ust. 4, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


wprowadzenia obowiązku stosowania tych Regulaminów, powinien zostać ustanowiony odpowiedni przepis w prawodawstwie wspólnotowym zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 97/836/WE.

(3)

Ze względu na ograniczony zakres niezbędnego działania regulacyjnego nie jest właściwe ustanowienie obowiązku stosowania obu Regulaminów poprzez przyjęcie dyrektywy przewidzianej decyzjami 2001/507/WE i 2001/509/WE. Decyzje 2001/507/WE i 2001/509/WE powinny zostać odpowiednio zmienione,

(4)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 W decyzji 2001/507/WE wprowadza się następujące zmiany:

(1)

Regulaminy nr 109 i 108 EKG ONZ zmierzają do wprowadzenia zharmonizowanych wymagań dotyczących bieżnikowania opon i zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego. Umożliwiają one swobodny obrót oponami bieżnikowanymi. Decyzją 97/836/WE Wspólnota stała się Umawiającą się Stroną Zrewidowanego porozumienia z 1958 r. EKG ONZ. Decyzjami 2001/507/WE (3) i 2001/509/WE (4) Wspólnota przystąpiła do Regulaminów nr 109 i 108 EKG ONZ. Przystępując do tych Regulaminów, Wspólnota zobowiązała się uznać je jako alternatywy dla prawodawstwa wspólnotowego, zgodnie z przepisami art. 2 i 3 Zrewidowanego porozumienia z 1958 r. Jednakże, w celu

Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78. Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. Dz.U. L 183 z 6.7.2001, str. 35. Dz.U. L 183 z 6.7.2001, str. 37.

1)

artykuł otrzymuje brzmienie: „Artykuł Wspólnota Europejska przystępuje do Regulaminu nr 109 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego homologacji produkcji bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep. Począwszy od dnia 13 września 2006 r. przepisy Regulaminu nr 109 określone w Załączniku stosowane są jako warunek obowiązkowy wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie opon bieżnikowanych objętych zakresem tego Regulaminu.”;

(2)

(1) (2) (3) (4)

L 181/2 2)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2006

tekst Regulaminu nr 109 Europejskiej Komisji Gospodarczej załączony do decyzji 2001/507/WE zastępuje się tekstem określonym w załączniku I do niniejszej decyzji. Artykuł 2

Począwszy od dnia 13 września 2006 r. przepisy Regulaminu nr 108 określone w Załączniku stosowane są jako warunek obowiązkowy wprowadzenia do obrotu we Wspólnocie opon bieżnikowanych objętych zakresem tego Regulaminu.”; 2) tekst Regulaminu nr 108 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych załączony do decyzji 2001/509/WE zastępuje się tekstem określonym w załączniku II do niniejszej decyzji.

W decyzji 2001/509/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł otrzymuje brzmienie: „Artykuł Wspólnota Europejska przystępuje do Regulaminu nr 108 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego homologacji produkcji bieżnikowanych opon pneumatycznych do pojazdów silnikowych i ich przyczep.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 111 z 20064.7.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej )

  • Dz. U. L181 - 53 z 20064.7.2006

    2006/444/WE:Decyzja Rady z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.