Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 53

Tytuł:

2006/444/WE:Decyzja Rady z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (1)

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 53

Strona 1 z 33
4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA RADY z dnia 13 marca 2006 r.

L 181/53

w sprawie przystąpienia Wspólnoty do Regulaminu nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/444/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję Rady 97/836/WE z dnia 27 listopada 1997 r. w związku z przystąpieniem Wspólnoty Europejskiej do Porozumienia Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotyczącego przyjęcia jednolitych wymogów technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz warunków wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymogów („Zmienione Porozumienie z 1958 r.”) (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3 i art. 4 ust. 2 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (2), a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W świetle późniejszych zmian Regulamin nr 55 powinien zostać włączony do wspólnotowego systemu homologacji pojazdów silnikowych,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Wspólnota stosuje Regulamin nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów. 2. Tekst Porozumienia stanowi Załącznik do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Regulamin nr 55 zostaje włączony do wspólnotowego systemu homologacji typu pojazdów silnikowych. Artykuł 3 Komisja powiadamia o niniejszej decyzji Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Sporządzono w Brukseli, dnia 13 marca 2006 r. W imieniu Rady M. BARTENSTEIN Przewodniczący

Standardowe wymagania Regulaminu nr 55 (3) w sprawie przepisów dotyczących homologacji mechanicznych części sprzęgających zespołów pojazdów mają na celu usunięcie barier technicznych w handlu pojazdami silnikowymi pomiędzy Umawiającymi się Stronami oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony podczas używania tych pojazdów. Regulamin nr 55 nie został włączony do załącznika II do decyzji 97/836/WE, ponieważ nie był zgodny z wspólnotowymi wymaganiami technicznymi oraz specyfikacjami w czasie przystąpienia Wspólnoty do Zmienionego Porozumienia z 1958 r.

(2)

(1) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 78. (2) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (3) Dokument ONZ E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505, Rev. 1/Add. 54/ Rev.1 oraz sprostowanie nr 1.

L 181/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej AGREEMENT

4.7.2006

Concerning the adoption of uniform technical prescriptions for wheeled vehicles, equipment and parts which can be fitted and/or be used on wheeled vehicles and the conditions for reciprocal recognition of approvals granted on the basis of these prescriptions (*)

(Revision 2, including the amendments which entered into force on 16 October 1995)

Addendum 54:

REGULATION No 55

Revised version providing Revision 1 consolidated with Corrigendum 1 (**)

Uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinations of vehicles

(*) Former title of the Agreement. (**) Corrigendum 1 to the 01 series of amendments, subject of depositary notification C.N.602.2002.TREATIES-1 dated 13 June 2002.

4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(Acts whose publication is obligatory)

L 181/55

Regulation No 55 of the Economic Commission for Europe of the United Nations (UN/ECE).

Uniform provisions concerning the approval of mechanical coupling components of combinations of vehicles.

1. 1.1.

SCOPE This Regulation lays down the requirements which mechanical coupling devices and components shall meet in order to be regarded internationally as being mutually compatible.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 181 POZ 53 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L181 - 111 z 20064.7.2006

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1175/2005 z dnia 18 lipca 2005 r. nakładającego ostateczne cło antydumpingowe i stanowiącego o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz węglanu baru pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej )

  • Dz. U. L181 - 1 z 20064.7.2006

    2006/443/WE:Decyzja Rady z dnia 13 marca 2006 r. zmieniająca decyzję 2001/507/WE i 2001/509/WE w celu wprowadzenia obowiązku stosowania Regulaminów nr 109 i 108 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) w sprawie opon bieżnikowanych

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.