Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 26

Dodatek 4 Określenie poziomu kontaminacji w testach IF i FISH

1. 2.

Określić średnią liczbę typowych fluoryzujących komórek w polu widzenia (c). Określić liczbę typowych fluoryzujących komórek w okienku (C). C = c × S/s gdzie S = powierzchnia okienka szkiełka wielopunktowego, a s = pole powierzchni obiektywu:

s = πi2/4G2K2

gdzie

i = współczynnik pola (zależy od typu okularu i zawiera się w granicach od 8 do 24) K = współczynnik tubusa (1 lub 1,25) G = powiększenie obiektywu (100x, 40x, itd.).


3.

Określić liczbę typowych komórek fluoryzujących na ml zawieszonego osadu (N) N = C × 1 000/y × F gdzie y = objętość osadu naniesionego na każde z okienek, oraz F = rozcieńczenie zawieszonego osadu.

4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/29

Dodatek 5 Podłoża do izolacji i hodowli C. m. subsp. sepedonicus

a) Ogólne podłoża wzrostowe Agar odżywczy (NA) Nutrient Agar (Difco) Woda destylowana 23,0 g 1,0 L

Rozpuścić składniki i sterylizować przez 15 min w autoklawie w temp. 121 °C.

Agar odżywczy z glukozą (NDA) Agar odżywczy z glukozą (prod. Difco) zawierający 1 % D(+) glukozy (monohydrat). Sterylizować w autoklawie w temperaturze 115 °C przez 20 minut.

Agar drożdżowo-peptonowo-glukozowy (YPGA) Yeast extract (Difco) Bacto-Peptone (Difco) D(+) glukoza (monohydrat) Bacto-Agar (Difco) Woda destylowana 5,0 g 5,0 g 10,0 g 15,0 g 1,0 L

Rozpuścić składniki i sterylizować przez 15 min w autoklawie w temp. 121 °C.

Pożywka mineralna z wyciągiem drożdżowym (YGM) Bacto-Yeast-Extract (Difco) D(+) glukoza (monohydrat) K2HPO4 KH2PO4 MgSO4.7H2O MnSO4.H2O NaCl FeSO4.7H2O Bacto-Agar (Difco) Woda destylowana 2,0 g 2,5 g 0,25 g 0,25 g 0,1 g 0,015 g 0,05 g 0,005 g 18 g 1,0 L

Rozpuścić składniki a pożywkę o objętości 0,5 litra sterylizować w autoklawie w temperaturze 115 °C przez 20 minut.

b) Zatwierdzone selektywne podłoża wzrostowe Podłoże MTNA Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie komponenty pochodzą z BDH. Yeast extract (Difco) Mannitol K2HPO4 2,0 g 2,5 g 0,25 g

L 182/30

PL KH2PO4 NaCl MgSO4.7H2O MnSO4.H2O FeSO4.7H2O Agar (Oxoid nr. 1) Woda destylowana

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

0,25 g 0,05 g 0,1 g 0,015 g 0,005 g 16,0 g 1,0 L

4.7.2006

Rozpuścić składniki, ustalić pH na 7,2. Po autoklawowaniu (w temp. 121 °C przez 15 minut) i ochłodzeniu do 50 °C, dodać antybiotyki: trimethoprim 0,06 g, kwas nalidyksowy 0,002 g, amphotericin B 0,01 g. Podstawowy roztwór antybiotyków: trimethoprim (Sigma) i kwas nalidyksowy (Sigma) (oba w stężeniu 5 mg/ml), w 96 % metanolu, amphotericin B (Sigma) (1mg/ml) w sulfotlenku dimetylu. Roztwory podstawowe są sterylizowane na filtrze. Uwaga:

Trwałość podstawowego podłoża wynosi trzy miesiące. Po dodaniu antybiotyków przy przechowywaniu w lodówce trwałość wynosi jeden miesiąc.

Podłoże NCP-88 Nutrient agar (Difco) Yeast extract (Difco) D-mannitol K2HPO4 KH2PO4 MgSO4.7H2O Woda destylowana 23 g 2g 5g 2g 0,5 g 0,25 g 1,0 L

Rozpuścić składniki, ustalić pH na 7,2. Po autoklawowaniu i ochłodzeniu do 50 °C dodać następujące antybiotyki: Polymyxin B sulphate (Sigma) 0,003 g, kwas nalidyksowy (Sigma) 0,008 g, Cycloheximide (Sigma) 0,2 g. Rozpuszczać antybiotyki w roztworach podstawowych w następujący sposób: kwas nalidyksowy w 0,01 M NaOH, cycloheximide w 50 % etanolu, polymyxin B sulphate w wodzie destylowanej. Roztwory podstawowe są sterylizowane na filtrze. Uwaga:

Trwałość podstawowego podłoża wynosi trzy miesiące. Po dodaniu antybiotyków przy przechowywaniu w lodówce trwałość wynosi jeden miesiąc.

4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/31

Dodatek 6 Zatwierdzony protokół badania metodą PCR i odczynniki Uwaga:

Wstępne testy powinny umożliwić powtarzalne wykrywanie co najmniej 103 do 104 komórek C. m. sepedonicus na ml ekstraktu próby. Wstępne testy powinny także wykazać brak fałszywie dodatnich wyników z panelu wybranych szczepów bakteryjnych.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.