Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 24

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 24

Strona 24 z 26

Elementy brane pod uwagę przy określaniu zasięgu możliwego rozprzestrzenienia się, zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c), obejmują: — — bliskość innych miejsc produkcji, gdzie uprawia się ziemniaki lub inne rośliny żywicielskie, wspólność produkcji i wykorzystywania posiadanych zapasów sadzeniaków ziemniaka.

3.

Szczegóły powiadomienia określone w art. 5 ust. 2 akapit pierwszy, obejmują: — niezwłocznie po potwierdzeniu obecności organizmu w rezultacie testów laboratoryjnych, przy zastosowaniu metod wyszczególnionych w załączniku I, co najmniej: — — nazwę odmiany ziemniaków w partii, typ (ziemniaki inne niż przeznaczone do sadzenia, sadzeniaki itd.) oraz, tam, gdzie ma to zastosowanie, kategorię,


w przypadku gdy istnieje niebezpieczeństwo porażenia ziemniaków otrzymanych z lub przesłanych do innego(ych) państwa(-stw) członkowskiego(-ich), państwo członkowskie, na którego terenie stwierdzono porażenie, niezwłocznie przekaże zainteresowanemu państwu(-om) członkowskiemu(-im) informacje umożliwiające zastosowanie się do ustaleń art. 5 ust. 3, a zawierające: — — — nazwę odmiany ziemniaków w partii, nazwę i adres odbiorcy i nadawcy, datę dostawy partii ziemniaków,

4.7.2006

PL — —

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

wielkość dostarczonej partii ziemniaków, kopię paszportu roślin lub co najmniej numer paszportu roślin tam, gdzie ma to zastosowanie, oraz numer rejestracyjny producenta lub handlowca, tam, gdzie ma to zastosowanie, oraz kopię dokumentu dostawczego.

L 182/39

Komisja jest powiadamiana niezwłocznie o przekazaniu takich informacji. — Po zakończeniu wszystkich badań, w każdym przypadku: — — datę potwierdzenia porażenia, krótki opis badań przeprowadzonych w celu identyfikacji źródła pochodzenia porażenia i zasięgu możliwego jego rozprzestrzeniania się, łącznie z informacją o poziomie wykonanego próbobrania, informacje o zidentyfikowanych lub podejrzewanych źródłach pochodzenia porażenia, szczegółowe informacje o zasięgu porażenia, w tym o liczbie miejsc produkcji i liczbie partii z określeniem odmiany, oraz, w przypadku sadzeniaków, kategorii, szczegółowe dane o wyznaczonej strefie, wraz z liczbą miejsc produkcji nieuznanych za porażone, ale objętych strefą, inne informacje mające związek z potwierdzonym porażeniem, jakich może wymagać Komisja.

— —

L 182/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.7.2006

ZAŁĄCZNIK IV 1. Urzędowo kontrolowane środki, o których mowa w art. 7 ust. 1, obejmują: — wykorzystanie jako pasze dla zwierząt po uprzedniej obróbce cieplnej, która zabezpieczy przed ryzykiem przeżycia organizmu, lub — złożenie na urzędowo zatwierdzonym specjalnym składowisku odpadów, gdzie nie ma możliwego do zidentyfikowania ryzyka przedostania się czynnika chorobotwórczego do środowiska, np. poprzez przesączanie na użytki rolne, lub — spalenie, lub — wykorzystywanie w przetwórstwie przemysłowym poprzez bezpośrednie i niezwłoczne dostarczenie do zakładu przetwórczego posiadającego urzędowo zatwierdzone urządzenia do utylizacji odpadów, w odniesieniu do których stwierdzono, że nie ma możliwego do zidentyfikowania ryzyka rozprzestrzeniania się organizmu, oraz wyposażonego w system oczyszczania i dezynfekcji przynajmniej pojazdów opuszczających obiekt, lub — inne środki, pod warunkiem ustalenia, że nie istnieje możliwe do zidentyfikowania ryzyko rozprzestrzeniania organizmu; o tych środkach, wraz z ich uzasadnieniem, należy powiadamiać Komisję i inne państwa członkowskie.

Jakiekolwiek pozostałe odpady powstałe w trakcie i w wyniku wyżej opisanych działań należy utylizować za pomocą urzędowo zatwierdzonych metod, zgodnie z załącznikiem V do niniejszej dyrektywy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - Strona 24 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.