Logowanie

Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

Data ogłoszenia:2006-07-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1

Strona 1 z 26
4.7.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 182/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWA KOMISJI 2006/56/WE z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca załączniki do dyrektywy Rady 93/85/EWG w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Jeśli chodzi o procedury wykrywania i identyfikacji, ujęto tu zarówno ostatnio opracowane metody, takie jak fluoroscencyjna hybrydyzacja in situ (FISH), czy łańcuchowa reakcja polimerazy, jak i udoskonalenia różnych elementów technicznych procedury wykrywania i identyfikacji stosowanej dotychczasowo. Jeśli chodzi o techniczne elementy środków zwalczania choroby, poprawiono ustalenia co do: sposobu konserwacji badanych prób, aby móc śledzić drogę organizmu, elementów potrzebnych do stwierdzenia zasięgu prawdopodobnego porażenia, szczegółów powiadamiania o wszelkich potwierdzonych przypadkach występowania organizmu i odpowiedniej strefie porażenia, środków, które należy wprowadzić w miejscach produkcji określonych jako porażone, a znajdujących się w obrębie wyznaczonych stref. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,


uwzględniając dyrektywę Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. (1) w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, w szczególności jej art. 12,

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Jednym z ważnych organizmów szkodliwych dla ziemniaka jest Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., czynnik chorobotwórczy powodujący bakteriozę pierścieniową ziemniaka (zwany dalej „organizmem”).

(8)

(2)

Organizm ten nadal występuje w niektórych rejonach Wspólnoty.

PRZYJMUJE NINIEJESZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

(3)

Dyrektywa Rady 93/85/EWG ustaliła szczegółowe środki, które mają zostać podjęte w państwach członkowskich dla zlokalizowania organizmu i ustalenia jego zasięgu występowania; zapobieżenia jego wystąpieniu i rozprzestrzenianiu się; oraz, w przypadku jego wykrycia, w celu zapobieżenia jego rozprzestrzenianiu się i zwalczania mającego na celu jego zniszczenie.

Załączniki do dyrektywy 93/85/EWG zostają niniejszym zastąpione odpowiednimi tekstami zawartymi w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 marca 2007 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami i niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 kwietnia 2007 r.

(4)

Od tamtego czasu nastąpił znaczący rozwój wiedzy o biologii i o procedurach wykrywania i identyfikacji organizmu; co więcej, doświadczenie praktyczne zdobyte przy zwalczaniu organizmu sprawia, że konieczna jest rewizja kilku technicznych ustaleń, mających związek ze środkami zwalczania.

(5)

W tej sytuacji wydaje się, że konieczny jest przegląd i aktualizacja środków, których opis zawarto w załącznikach do dyrektywy 93/85/EWG.

(1) Dz.U. L 259 z 18.10.1993, str. 2.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez państwa członkowskie.

L 182/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

4.7.2006

2. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2006 NR 182 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.